مستخدمين رسمي كشوري ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران به تجويز ماده 204قانون ارتش مشمول اين قانون بوده وازتاريخ 7/7/1367بامقررات آن تطبيق وضع يافته وازشمول لايحه قانوني استخدام كشوري خارج گرديده اند.


تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 71/76

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه مستخدمين رسمي كشوري ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران به تجويزماده 204قانون ارتش مصوب 7/7/1366مشمول اين قانون شناخته شده وازتاريخ 7/7/1367بامقررات آن تطبيق وضع يافته ودرنتيجه از همان تاريخ ازشمول لايحه قانوني استخدام كشوري خارج گرديده اندوماده 140 قانون مزبورهم درباب كيفيت پرداخت حقوق ومزاياي آنان مفيدلزوم اجراي مقررات طرح طبقه بندي مشاغل لايحه قانوني مذكوردرباره اين قبيل مستخدمين پس ازتطبيق وضع باقانون ارتش نمي باشددادنامه هاي 1100-1099-1098 مورخ 30/8/69وشماره 617مورخ 29/10/69شعب 4و21ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود اين راي باستنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/76 30/9/1371
تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 71/76

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و18و21 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/785-786-787 موضوع شكايت آقاي حسن ابراهيم كردستاني بطرفيت اداره كل كارگزيني شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته گروه بشرح دادنامه شماره 1100-1099 1098-30/8/69باتوجه به اينكه تبصره ماده 8قانون حقوق ومزاياي مستمر مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/10/68مجلس شوراي اسلامي مصرح است هرگونه اقدام رشدحقوقي انجام شده پس ازتاريخ اجراي تطبيق (7/7/68)قانون ارتش درتعيين مجموع حقوق وفوق العاده شغل مستمرقبل از اجراي اين قانون منظورنمي گرددلذابصراحت تبصره مذكورحكم به رد شكايت صادرنموده است .
ب - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/974موضوع شكايت آقاي محمددانشمنديان بطرفيت شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته تقاضاي صدورگروه وپايه استحقاقي بشرح دادنامه شماره 820-6/11/70باتوجه به اظهارنظرسازمان اموراداري واستخدامي طي نامه شماره 4419/45 كه مبتني بر اعطاي حقوق ومزاياي كاركنان تاتصويب مقررات استخدامي كشوراست ونظربه تجويزماده 140قانون ارتش حكم به ورودشكايت شاكي دايربراعطاي گروه و پايه استحقاقي صادرنموده است .
ج - شعبه بيست ويكم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/483شكايت آقاي ابوالفضل فرمهيني بطرفيت اداره كارگزيني شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته گروه 9وپايه 14بشرح دادنامه شماره 617-29/10/69به استناد تبصره ذيل ماده 80قانون حقوق ومزاياي مستمرمشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/10/68مجلس شوراي اسلامي كه هرگونه رشدحقوقي انجام شده پس ازتاريخ اجراي تطبيق (7/7/67)قانون ارتش قبل ازقانون اخيرالذكر رامنظورنداشته حكم به ردشكايت صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از ملاحظه سوابق وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 2413965/11/1371


2

121 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1371/11/24 :تاريخ ابلاغ 1371/06/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران