ماليات بساز و بفروشي


راي شماره : 14347/4/30مورخ 16/12/72

"هيات عمومي شورايعالي مالياتي "
گزارش شماره 54624-30-4/12/1372دفترفني مالياتي عنوان جناب آقاي حسيني معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع مشاراليه دراجراي بند3 ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66درهيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است موضوع مطروحه درموردملاك تشخيص اشخاص حقيقي براي بسازوبفروش تلقي شدن موضوع تبصره ماده 77 قانون مي باشد.
هيات عمومي شورايعالي مالياتي باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد:
ازتبصره ماده 77 چنين استنباط مي شودكه فارغ ازتعدادواحداحداثي و طول مدت احداث ،درصورتي كه شخص حقيقي دريكسال مالياتي بيش ازيك واحد مسكوني يادوواحدكسبي راكه خوداحداث نموده بفروشد(مشروط به آنكه بيش ازدوسال ازخاتمه بناي واحدنگذشته باشد)مشمول ماليات بردرآمدبسازو بفروشي است ودرصورتي كه شخص حقيقي دريكسال مالياتي فقط يك واحدمسكوني يادوواحدكسبي رابفروشدمشمول ماليات موصوف نخواهدبود.
محمدتقي نژادعمران علي اكبرسميعي محمدطاهر
محمدعلي بيك پور مجيدميرهادي محمودحميدي
علي اكبرنوربخش داريوش آل آقا محمدعلي سعيدزاده

مرجع :
"مجموعه قوانين مالياتي - تدوين اميرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فرودسي " صفحه 441
***

14347 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران