قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت

ماده 1 - به كاركنان رسمي ، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 - در صورت رضايت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگي ، معادل دو ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت مي شود.
تبصره 1 - در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از سي سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي شود. در اين محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي شود.
تبصره 2 - در صورت فوت مستخدم ، پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي ، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوري تعلق مي گيرد.
ماده 2 - به مستخدماني كه در سال آخر خدمت ، محكوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت پرداخت نمي شود.
ماده 3 - در موارد زير به كاركنان موضوع ماده (1) يا ورثه بلافصل آنان ، معادل ده برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به عنوان كمك هزينه پرداخت مي شود.
- كمك هزينه ازدواج ، در مورد ازدواج دايم مستخدم يا فرزند اول وي فقط يك بار در طول خدمت .
- كمك هزينه ، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تكفل وي .
تبصره - پرسنل نيروهاي مسلح و مشمولان قانون كار از اين لحاظ تابع
مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/2/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

14928 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1375/03/17 :تاريخ ابلاغ 1375/02/25 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران