تصويبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به سازمانهاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

شماره 73957/ت 20621 هـ 25/11/1378
سازمان امور اداري استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/11/1378 بنا به پيشنهاد شماره 6533/11 مورخ 21/9/1377 سازمان امور اداري استخدامي كشور تصويب نمود:
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به سازمانهاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويبنامه شماره 26222/ت 304 هـ مورخ 2/8/1373 اضافه مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

16022 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1378/12/05 :تاريخ ابلاغ 1378/11/10 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران