آئين نامه انتخاب ووظايف هيات مديره سازمان نظام معماري و ساختماني

شماره 69516 11/10/52
وزارت آباداني و مسكن
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/10/52 بنا به پيشنهاد شماره 33106 مورخ 19/7/1352 وزارت آباداني و مسكن و باستناد ماده 7 قانون نظام معماري و ساختماني آئيننامه انتخاب ووظايف هيات مديره سازمان نظام معماري و ساختماني را بشرح زير تصويب نموند.

ماده 1- براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات هيات مديره مركز در دوره اول وزارت آباداني و مسكن از 36 نفر از دارندگان پروانه اشتغال و براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات دوره هاي بعد هيات مديره سازمان از 36 نفر از اعضاي سازمان بشرح زير:
الف – مهندسان معمار 12 نفر
ب – مهندسان شهرساز 5 نفر
ج – مهدسان راه و ساختمان 12 نفر
د – مهندسان تاسيسات و تجهيزات 7 نفر
دعوت م ينمايد تا از بين خود پنج نفر را به عنوان عضو اصلي و دو نفر را به عنوان عضو علي البدل انتخاب نمايند.
ماده 2- كليه اعضا سازمان مي توانند در انتخابات مربوط به تعيين هيات مديره شركت نمايند.
ماده 3- در نقاطي كه به علت نبودن عده كافي سازمان نظام معماري و ساختماني تشكيل نمي شود دارندگان پروانه اشتغال مي توانند به تشخيص سازمان نظام معماري و ساختماني مركز در انتخابات نزديكترين سازمان به اقامتگاه خود شركت كنند.
ماده 4- داوطلبان عضويت در هيات مديره سازمان بايد داراي شرايط زير باشند:
1- عضويت در سازمان
2- اقامت در حوزه استان يا فرمانداري كل
3- نداشتن محكوميت كيفري موثر
4- داشتن لااقل ده سال سابقه كار و تجربه پس از اخذ ليسانس در رشته مربوطه
5- داشتن حداقل 35 سال سن
6- نداشتن محكومين انتظامي از درجه سه به بالا موضوع ماده 11 قانون نظام معماري و ساختماني
ماده 5- در مراكز استانها و فرماندرهاي كل ،اداره كل آباداني و مسكن محل از دوازده نفر دارندگان پروانه اشتغال براي تشكيل انجمن نظارت بر انتخابات اولين دوره هيات مديره سازمان و در دوره هاي بعد هيات مديره سازمان محل از 12 نفر از اعضا سازمان دعوت به عمل مي آورد تا از بين خود سه نفر را به عنوان عضو اصلي و يك نفر را به عنوان عضو علي البدل انتخاب نمايند.
ماده 6- انجمن نظارت از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس و دو نفر را به عنوان منشي انتخاب خواهد كرد.
ماده 7- انجمن نظارت پس از تشكيل ، روز انتخابات و محل اخذ راي را تعيين و به وسايل مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد .
ماده 8- انتخابات هيات مديره در يكروز انجام خواهد شد و بلافاصله پس از اخذ راي قرائت آرا بايد شروع شود.
ماده 9-تعداد نماينده هر يك از حرف طراحي محيط در امور مربوط به ساختمان و شهرسازي در هيات مديره سازمان نظام معماري و ساختماني مركز بشرح زير است و راي دهندگان بايد اين تناسب را در راي خود رعايت نمايند.
الف : معمار پنج نفر
ب – راه و ساختمان پنج نفر
ج – شهرساز دونفر
د – تاسيسات و تجهيزات سه نفر
ماده 10- قبول شكايات يك هفته بعد از روز اخذ راي و مدت رسيدگي به شكايت مربوط به انتخابات يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور خواهد بود و پس از انقضا مدت مذكور انجمن نظارت در صورت تاييد انتخابات ضمن اعلام اسامي واجدين اكثريت و انتخاب شدگان و تسليم سوابق و اوراق به هيات مديره به كار خود پايان خواهد داد.
ماده 11- در صورتي انتخابات هيات مديره به تشخيص هيات نظارت ابطال شود وزارت آباداني و مسكن براي دفعه اول و هيات مديره سازمان براي دفعات بعد مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به تشكيل هيات نظارت جديد طبق ماده يك اين آئيننامه اقدام نمايند . انتخاب اعضا سابق براي هيات نظارت جديد مجاز نيست.
ماده 12- در صورتي كه از بين منتخبين كسي عضويت در هيات مديره را قبول نكند و يا در دوره تصدي فوت شود و يا استعفا كند و يا بعلل قانوني ديگر صلاحيت عضويت از او سلب شود از نفر بعدي كه داراي آرا بيشتر بوده است در گروه مربوط حسب مورد از طرف هيات نظارت و يا هيات مديره براي بقيه مدت دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 13-هيات مديره از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و دو منشي و يك خزانه دار انتخاب خواهد كرد.
ماده 14- وظايف هيات مديره سازمان عبارتسيت از :
1- تنظيم روابط حرفه اي بين صاحبان حرف و كارفرمايان
2- تدوين اصول ومقررات مربوط به حيثيت و شئون حرفه اي و تنظيم ودرجه بندي موارد تخلف و تعيين حقوق و تكاليف متقابل صاحبان حرف و كارفرمايان
3- انتخاب و معرفي يك نفر براي عضويت در شوراي انتظامي
4- انجام انتخايات مربوط به تعيين اعضا شوراي انتظامي
5- تنظيم امور اداري و مالي و داخلي سازمان طبق آئيننامه هاي مربوط
6- انجام انتخابات دوره بعد
7- تعيين ميزان حق عضويت
8- تصويب آئيننامه هاي اداري و مالي و داخلي سازمان
تبصره 1- انجام و برگزاري انتخابات مربوط به انتخاب اعضاي شوراي تجديد نظر انتظامي كه از طرف اعضا سازمان نظام معماري و ساختماني پايتخت انجام مي شود از وظايف هيات مديره سازمان مركزي است .
تبصره 2- هيات مديره تا انتخاب هيات مديره جديد به وظايف خود ادامه خواهد داد.
ماده 15- تصميمات هيات مديره در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضا هيات مديره حاضر در جلسه مي رسد .
تبصره – رئيس هيات مديره نماينده سازمان در مراجع قضائي و اداري مي باشد .
ماده 16- براي رسميت هيات مديره حضور لااقل دو ثلث اعضا ضروري است و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا عده حاضر در جلسه معتبر مي باشد و در صورت تساوي آرا تصميمي كه راي رئيس جلسه با آن موافق بوده است معتبر مي باشد .
اصل تص.يبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي

8458 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/11/06 :تاريخ ابلاغ 1352/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران