آئين نامه اصلاحي فوق العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوائي شاهنشاهي

شماره 68090 26/9/52

ماده 1- در اجراي ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سي ام تيرماه 1336 بافسران ، همافران . درجه داران دانشجويان هنرجويان و هنرآموزان رشته هاي مخصوص نيروي هوائي شاهنشاهي كه در نيروي مزبور خدمت مي نمايد فوق العاده سختي خدمت هوائي ماهانه طبق مقررات اين آئين نامه پرداخت مي گردد.
ماده 2- ميزان فوق العاده سختي خدمت هوائي افسران بشرح زير تعيين مي گردد:
الف – رشته هاي خلباني و ناوبري :
1- افسران رشته هاي خلباني و ناوبري تا درجه سرهنگي (سرهنگ داخل )بشرح زير به نسبت حقوق درجه مربوط از فوق العاده سختي خدمت استفاده خواهند نمود:
الف – افسران خلبان هواپيماهاي شكاري دويست درصد
ب – افسران كنترل اسلحه هواپيماهاي شكاري يكصدو و پنجاه درصد
پ- افسران خلبان هواپيماهاي حمل و نقل تاكتيكي و ضد اغتشاش همچنين هليكوپترهاي تاكتيكي مسلح صد در صد .
ت – افسران خلبان هواپيماهاي حمل و نقل تاكتيكي هشتادو پنج درصد
ث – افسران خلبان هليكوپتر و ساير خلبانان هفتاد و پنج درصد
ج – افسران ناوبر هشتاد درصد
2- فوق العاده سختي خدمات درجات سرتيپي ببالا برابر فوق العاده سختي خدمت سرهنگهاي طبقه مربوط خواهد بود.
ب – رشته هاي فايتر كنترولر و پزشك هوائي و اكتشاف هوائي :
1- افسران فايتر كنترولر كه داراي درجه مهارت نهائي بوده و در مشاغل تخصصي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند تا درجه سرواني ( سروان داخل )سي و پنج درصد حقوق درجه مربوط و از سرگردي ببالا سي و پنج درصد حقوق درجه سرواني
تبصره 1- افسران فايتر كنترولر در صورت احراز درجه مهارت نهائي بشرطي از حداكثر فوق العاده سختي خدمت استفاده مي كنند كه حداقل سه سال از شروع دوره عملي فايتر كنترولر آنان گذشته باشد .
تبصره 2- افسران فايتر كنترولر كه داراي مهارت نهائي نبوده و عملا در مشاغل تخصصي سازماني خدمت نمايند و يا كمتر از مدت سه سال از تاريخ شروع دوره عملي آنان گذشته باشد از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند كرد.
2- اگر بنا به مصالح خدمتي بافسران فايتركنترولر كه داراي درجه مهارت نهائي هستند در مشاغل عمومي شغلي محول گردد فوق العاده سختي خدمت اين گونه افسران در صورت تصويب فرمانده نيروي هوائي شاهنشاهي تا شش ماه تغيير نخواهد كرد و پس از آن امرا از پانزده درصد حقوق درجه سرهنگي و افسران ارشد و جز از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند نمود و اگر قبل از پايان سه سال از تاريخ انتصاب در مشاغل عمومي مجددا در مشاغل تخصصي به كار گمارده شوند از تاريخ انتصاب اخير از فوق العاده سختي خدمت مندرج در قسمت 1 استفاده خواهند نمود و در صورتي كه مدت خدمت اين گونه افسران در مشاغل عمومي بيش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصي پس از يكسال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت 1 خواهند بود.
3- افسراني كه با سمت متخصص اكتشاف هوائي پرواز مي كنند و دوره مربوط را در داخل يا خارج كشور طي نموده اند در صورت انجام پرواز مقرر فقط از فوق العاده سختي خدمت پرواز بشرح زير استفاده خواهند نمود.
الف – افسران جزء از چهل درصد حقوق درجه مربوط
ب – افسران ارشد ( تا سرهنگ داخل ) از چهل درصد حقوق درجه سرواني .
تبصره – افسران فايتركنترولر كه تخصص اكتشاف هوائي دارند هر گاه در مشاغل فايتركنترولر منصوب و عملا نيز در آن مشاغل مشغول خدمت باشند در صورت انجام پرواز مقرر اكتشاف هوائي علاوه بر فوق العاده سختي خدمت مربوط از ده درصد حقوق درجه مربوط به عنوان فوق العاده سختي خدمت پرواز نيز استفاده خواهند نمود.
4- افسران پزشك هوائي كه دوره مربوط را در داخل يا خارج از كشور طي نموده اند و عملا در كارها و مسائل مربوط به طب هوائي فعاليت مي كنند در صورت انجام پرواز مقرر افسران جز از سي درصد و افسران ارشد 0( تا سرهنگ داخل ) از بيست و پنج درصد حقوق درجه مربوط .
تبصره 1- هر گاه افسران پزشك هوائي خلبان باشند از فوق العاده سختي خدمت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود .
تبصره 2- پرسنل غير نظامي كه دوره مربوط به طب هوائي يا حمل مجروحين را در داخل يا خارج كشور طب نموده و در مسائل مربوط به طب هوائي فعاليت دارند با تطبيق پاپه و گروه آنان با درجات نظامي (برابر جدول ماده 11 آئين نامه كارمندان غير نظامي در ارتش شاهنشاهي )مشمول مقررات مذكور در قسمت 4 بند ب ماده 2 و قسمت الف تبصره يك جز 2 بند ب ماده 4 اين آئين نامه ( بشرط انجام پرواز مقرر برابر طبقات مربوط )خواهند بود.
پ – رشته هاي فني هوائي :
1 –افسران رشته هاي فني كه داراي درجه مهارت نهائي بوده و در مشاغل تخصصي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل مشغول مشغول خدمت هستند امرا بيست و پنج درصد حقوق درجه سرهنگي افسران ارشد بيست و پنج درصد و افسران جز سي درصد حقوق درجه مربوط .
2-افسران رشته هاي فني كه داراي درجه مهارت نهائي در مشاغل تخصصي بوده و به علت مقتضيات و مصالح خدمتي يا عملا در مشاغل عمومي خدمت مي نمايند امرا پانزده درصد حقوق درجه سرهنگي و افسران ارشد جز پانزده درصد حقوق درجه مربوط .
3- افسران رشته هاي فني كه داراي درجه مهارت نهائي نبوده ولي در مشاغل تخصصي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل كار مي كنند امرا پانزده درصد حقوق درجه سرهنگي و افسران ارشد و جزء پانزده درصد حقوق درجه مربوط .
4- امرا و افسران ارشد متخصص فعلي كه در مشاغل عمومي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل كار مي كنند و برابر آئين نامه سابق امرا از ده درصد حقوق درجه سرهنگي و افسران ارشد از ده درصد حقوق درجه مربوط استفاده مي كردند مادام كه در خدمت نيروي هوائي شاهنشاهي هستند به همان ميزان استفاده خواهند كرد و تغييري در فوق العاده سختي خدمت آنان داده نخواهد شد .
تبصره – اگر بنا به مصالح خدمتي بافسران رشته هاي فني كه داراي درجه مهارت نهائي در مشاغل تخصصي هستند در مشاغل عمومي شغلي محول گردد فوق العاده سختي خدمت اين گونه افسران در صورت تصويب فرمانده نيروي هوائي شاهنشاهي تا يكسال تغيير نخواهد كرد و پس از آن از لحاظ دريافت فوق العاده سختي خدمت مشمول مقررات قسمت 2 اين بند خواهند بود و هر گاه قبل ازپايان سه سال از تاريخ انتصاب در مشاغل عمومي ،مجددا در مشاغل تخصصي سازماني منصوب و عملا نيز در آن مشاغل بكار گمارده شوند از تاريخ انتصاب اخير فوق العاده سختي خدمت مندرج در قسمت 1 استفاده خواهد نمود و در صورتي كه مدت خدمت اين گونه افسران در مشاغل عمومي بيش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصي پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت 1 خواهند بود.
5- حداقل مدت لازم براي افسران فني جهت كسب درجه مهارت نهائي بشرح زير م يباشد :
الف – افسراني كه قبل از اعزام به آموزشگاه يا دانشكده افسري سابقه خدمت درجه داري در همان تخصص با سطح مهارت هفت يا بالاتر را دارند بكسال .
ب – براي بقيه افسران دو سال
ماده 3- تطبيق درجه مهارت تخصصي همافران با درجات نظامي بشرح جدول 1 و ميزان فوق العاده سختي خدمت هوائي آنان ( كه در مشاغل تخصصي منصوب و عملا در آن مشاغل خدمت مي نمايند ) براساس درجه مهارت و طبقه بندي در مشاغل تخصصي نيروي هوائي شاهنشاهي بشرح جدول 2 اين ماده خواهد بود.

تبصره – درجه داراني كه در مشاغل تخصصي عالي خدمت مي نمايند از فوق العاده سختي خدمت مشاغل تخصصي طبقه يك در مهارت مربوط استفاده خواهند نمود.
2- فوق العاده سختي خدمت هوائي درجه داران رشته هاي تخصصي كه به علت مقتضيات و مصالح خدمتي در مشاغل عمومي منصوب و عملا نيز در آن مشاغل خدمت مي نمايند و مهارت تخصصي متناسب با درجه مربوط را ندارند عبارت خواهد بود از ميزاني كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه دريافت مي داشتند و افزايش آن فقط در صورت گذاردن آزمايشهاي لازم و حداقل احراز درجه مهارت تخصصي پنچ و كار عملي و سازماني در تخصص مربوط امكان پذير خواهد بود.
تبصره 1- به همافران و درجه داران پرنده هواپيماهاي حمل و نقل علاوه بر فوق العاده سختي خدمت هوائي طبقه مربوط ماهانه مبلغي به عنوان فوق العاده پرواز ( با رعايت مقررات اين آئين نامه ) بشرح زير پرداخت مي گردد:
الف – همافران مكانيك پرواز هواپيماهاي حمل و نقل تاكتيكي و همافران متخصص اكتشاف هوائي يكصدوشصت درصد – حقوق مبنا و درجه داران خدمه دائمي پرواز هواپيماهاي حمل و نقل و تاكتيكي ( مكانيك پروازي 0 متخصص بارگيري و كمك مكانيك پروازي ) و هليكوپتر ( مكانيك پروازي – آتش نشاني – و پزشكيار)و درجه داران متخصص اكتشاف هوائي چهل درصد حقوق درجه مربوط
ب – مكانيك عمومي هواپيماهاي حمل و نقل تاكتيكي و هليكوپتر( كه در مواقع ضروري پرواز مي كنند )سي درصد حقوق درجه مربوط
پ- خدمه دائمي پرواز ساير هواپيماهاي حمل و نقل سي درصد حقوق درجه مربوط. ساعت پرواز همافران ودرجه داران قسمت الف مانند خلبانان بوده و ساعت پرواز درجه داران –قسمت ب و قسمت پ حداقل سي ساعت در سه ماه خواهد بود.
حداكثر تعداد خدمه پرنده هر نوع هواپيما قبلا به وسيله واحد مربوط بررسي و پيشنهاد ميشود كه با تصويب فرمانده نيروي هوائي شاهنشاهي مشخص مي گردد.
تبصره 2- درجه داران رشته هاي تخصصي در صورتي در محل سازماني معلمي منصوب و عملا رشته تخصصي خود را تدريس نمايند از فوق العاده سختي خدمت درجه مهارت تخصصي مربوط استفاده خواهند نمود.
ماده 5- درجه مهارت تخصصي همافران و درجه داران به موجب مقررات آئين نامه طبقه بندي پرسنل نظامي ،آئين نامه آموزش حين خدمت و آئين نامه آزمايشهاي تخصصي و استعداد تعيين ميگردد.
ماده 6- همافران و درجه داراني كه دوره اطاق ارتفاع را در داخل يا خارج از كشور طي نموده اند و عملا در پروازهاي اطاق ارتفاع شركت مي كنند در صورت انجام پروازهاي مقرر علاوه بر دريافت فوق العاده سختي خدمت طبقه مربو همافران از يكصدوشصت درصد حقوق مبنا و درجه داران از چهل درصد حقوق درجه به عنوان فوق العاده سختي خدمت پرواز استفاده خواهند كرد.
ماده 7- ميزان فوق العاده سختي خدمت هوائي دانشجويان و هنرجويان و هنرآموزان نيروي هوائي شاهنشاهي بشرح زير تعيين مي گردد.
الف – دانشجويان دانشكده خلباني و دوره ناوبري از بدو ورود به دانشكده يك و يكدهم حقوق مبنا و از تاريخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور دو برابر و نيم حقوق مبنا .
ب – افسران ودرجه داران دانشجوي دانشكده خلباني و دوره ناوبري فقط از موقع پرواز دو برابر و نيم حقوق مبنا
پ – افسران و درجه داران دانشجو و دانشجويان دانشكده فني و آموزشگاههاي افسري رشته هاي تخصصي ، همچنين هنرجويان آموزشگاههاي عالي و فني هوائي پنجاه درصد حقوق مبنا .
ت – افسران دانشجوي دوره فايتركنترولر از تاريخ شروع و دوره عملي از پانزده درصد حقوق درجه مربوط
ث- هنرجويان آموزشگاه همافري در سال اول تحصيلي يك برابر حقوق مبنا و در سال دوم يك برابر و نيم حقوق مبنا .
ج – هنرآموزان آموزشگاه خلباني از تاريخ شروع پرواز يك برابر و نيم حقوق مبنا .
چ – درجه داران هنرآموز و هنرآموزان آموزشگاههاي فني بيست و پنج درصد حقوق مبنا.
ماده 8- در محاسبه فوق العاده سختي خدمت موضوع اين آئين نامه حق ليسانس نيز به استناد تبصره 48 قانون بودجه سال 1343 كل كشور به حقوق درجه علاوه ميشود. لكن حقوق سنواتي قابل احتساب نيست و منظور از حقوق مبنا حقوق مبناي مندرج در قانون استخدام نيروي هاي مسلح شاهنشاهي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
ماده 9- خلبانان ، افسران كنترل اسلحه و ناوبراني كه سوابق خدمت پروازي ( متوالي و يا متناوب )و ساعت پرواز بشرح زير تواما داشته و قادر به ادامه پرواز نباشند مادام كه در خدمت ارتش شاهنشاهي هستند بازا هر سال خدمت پروازي فوق العاده سختي خدمت هوائي بشرح زير دريافت خواهند داشت .
الف – افسران خلبان ، افسران كنترل اسلحه هواپيماهاي شكاري حداقل دوازده سال سابقه خدمت پروازي و يكهزارو دويست ساعت پرواز روي هواپيماهاي جت بازا هر سال چهاردرصد آخرين فوق العاده سختي خدمت هوائي دريافتي .
ب – ساير خلبانان و ناوبران هيجده سال سابقه خدمت پروازي و يكهزار و هشتصد ساعت پرواز بازا هر سال سه درصد آخرين فوق العاده سختي خدمت هوائي دريافتي .
تبصره 1- فوق العاده سختي هوائي پرداختي برابر مقررات اين ماده نبايد از ميزان فوق العاده سختي خدمت هوائي مذكور در مواد 2 و 4 تجاوز نمايد .
تبصره 2- افسران خلبان و افسران كنترل اسلحه هواپيماهاي شكاري كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي نيروي هوائي شاهنشاهي قبل از سنين و ساعات پرواز مقرر در اين ماده بعلل ناشي از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازي طبقه مربوط از چهاردرصد و ساير خلبانان و ناوبران از سه درصد آخرين فوق العاده سختي خدمت هوائي استفاده خواهند نمود.
تبصره 3- افسران خلبان ، افسران كنترل اسلحه و ناوبراني كه بنا به تشخيص شوراي عالي پزشكي نيروي هوائي شاهنشاهي موقتا از انجام پرواز طبقه مربوط معاف شوند بنا به پيشنهاد شوراي عالي خلباني و تصويب فرمانده نيرو از تاريخ تشخيص شوراي مذكور تا تاريخ خاتمه معافيت مشروط بر اين كه مدت اين معافيت زائد بر دو سال نباشد از فوق العاده سختي خدمت هوائي درجه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره 4- افسران فايتركنترولر كه بنا به تشخيص شوراي عالي پزشكي نيروي هوائي شاهنشاهي بر اثر علل ناشي از قيود كار تخصصي موقتا از خدمت در كار تخصصي معاف گردند بنا به پيشنهاد كميسيون ارزيابي عملياتي و تصويب فرمانده نيرو تا ششماه مي توانند از آخرين فوق العاده سختي خدمت هوائي استفاده نمايند و بعد از آن در صورتي كه بهبودي حاصل ننمايند از پانزده درصد فوق العاده سختي خدمت برابر تبصره 2 قسمت 1 بند ب ماده 2 استفاده خواهند نمود.
ماده 10- براي امكان استفاده از فوق العاده سختي خدمت هوائي حداقل پرواز در سال تقويمي بشرح زير مي باشد :
الف – خلبانان و ناوبران در مشاغل اميري سي و شش ساعت ؤ ساير خلبانان ، ناوبران و افسران متخصص اكتشاف هوائي هفتادودوساعت در طبقات مربوط.
ب – افسران فايتركنترولر كه به سمت متخصص اكتشاف هوائي پرواز مي كنند بيست و چهار ساعت .
پ – پزشكان هوائي بيست و چهارساعت با جت
ت – پزشكان هوائي ، همافران و درجه داران متخصص اطاق ارتفاع بيست و چهارساعت پرواز در اطاق ارتفاع ضمنا هر پرواز در اطاق ارتفاع معادل يكساعت پرواز با جت مي باشد .
تبصره 1- پرواز مقرر در اين ماده با هواپيما يا در اطاق ارتفاع بايد به نسبت مساوي در هر ماه انجام گيرد و عدم انجام آن در موارد استثنائي كه مدت آن نبايد از سه ماه تجاوز كند موجب عدم پرداخت فوق العاده سختي خدمت هوائي مي گردد.
تبصره 2- مقررات مربوط به اجراي تبصره 1 اين ماده به وسيله فرمانده نيروي هوائي شاهنشاهي تعيين مي گردد.
ماده 11- افسران ،همافران و درجه داران ( باستثنا مشمولان مقررات ماده 7 آئين نامه ) كه به منظور تحصيل يا ماموريت به داخل يا خارج از كشور اعزام م يگردند و بالنتيجه اجراي پرواز مقرر يا خدمت در رشته تخصصي مربوط براي آنان مقدور نمي باشد حداكثر تا مدت دو سال از آخرين فوق العاده سختي خدمت هوائي استفاده خواهند نمود ، اعم از اين كه در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازماني مربوط باقي يا بعلل مذكور منتسب شده باشند.
ماده 12- صدور اخطار كتبي از طرف فرمانده گردان مربوط يا مقام معادل آن مبني بر بي انضباطي پروازي يا سهل انگاري در امور محول همچنين بي مبالاتي در حفظ شرايط تخصصي و جسمي لازم جهت انجام كار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد . فوق العاده سختي خدمت هوائي تا مدت شش ماه و صدور اخطار كتبي در مورد مزبور از طرف فرمانده يگان مستقل مربوط يا مقام هم تراز موجب قطع تا پنجلاه درصد فوق العاده سختي خدمت هوائي براي مدت يكسال مي گردد.
ماده 13- به كاركنان رشته هاي تخصصي كه در اثر سوانح ناشي از خدمت هوائي يكي از اعضا بدن آنان فلج گردد و بالنتيجه قادر بادامه پرواز يا خدمت در رشته تخصصي مربوط نباشند مبلغ سيصدهزار(300000)ريال دفعتا واحده پرداخت مي گردد و درباره آنان كه به علت مزبور از خدمت نظام بطور دائم معاف شوند يا فوت نمايند مبالغي بشرح زير به خود يا وارث مستمري بگير و در صورت نداشتن وراث مستمري بگير به وراث طبقه 1 آنان بطور تساوي پرداخت مي گردد:
الف – در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصدهزار(500000) ريال
ب – در صورت داشتن همسر و نداشتن فرزند ششصدهزار(600000) ريال
پ – در صورت داشتن اولاد به تعداد هر يك ازآنان مبلغ يكصدهزار(100000) ريال به مبلغ مذكور در بند الف يا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 1- مجموع مبالغ پرداختي بابت موضوع اين ماده در هر حال نبايستي از يك ميليون (1000000) ريال تجاوز كند.
تبصره 2- مبالغ مصرح در اين ماده از اعتبارات بودجه مصوب وزارت جنگ پرداخت ميشود.
ماده 14-خلبانان خارج از سازمان نيروي هوائي شاهنشاهي در صورتي كه با موافقت و برابر برنامه تنظيمي آن نيرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول مقررات اين آئين نامه خواهند بود.
ماده 15- فوق العاده سختي خدمت هوائي افسران ،همافران و درجه داران در مدت انتظار خدمت و بدون كاري پرداخت نمي گردد.
ماده 16- افسران ، همافران و درجه داراني كه براي خدمت تخصصي موضوع اين آئين نامه در ساير سازمانها ( به غير از ارتش شاهنشاهي )مامور مي گردند پرداخت فوق العاده سختي خدمت آنان به عهده سازماني خواهد بود كه مامور به ان شده اند.
ماده 17- افسران و درجه داران نيروي هوائي شاهنشاهي كه درضد اطلاعات وابسته به نيرو مشمول خدمت هستند مشمول مقررات قسمتهاي 3 و 4 بند پ ماده 2 و قسمت 2 بند ب ماده 4 خواهند بود.
ماده 18- افسران ،همافران و درجه داران متخصص هوائي كه در مشاغل تخصصي مربوط در ساير نيروها و سازمانهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خدمت مي نمايند مشمول مقررات اين ائين نامه خواهند بود.
ماده 19- استفاده از فوق العاده سختي خدمت هوائي ، طبقه بندي هواپيما و پرسنل همچنين تشخيص مشاغل تخصصي و طبقه بندي آنان با نيروي هوائي شاهنشاهي بوده و ملاك پرداخت و قطع آن دستور نيرو يا سازمان مربوط خواهد بود.
ماده 20- افزايشي كه به موجب مقررات اين آئين نامه در ميزان فوق العاده سختي خدمت كادر پرنده حاصل ميشود بشرح زير قابل پرداخت است :
الف – در مورد افسران و ستوانياران خلبان از تاريخ اول ديماه پ1351
ب – در مورد دانشجويان خلبان از تاريخ اول مهرماه 1351
پ- در ساير موارد از تاريخ اول اسفند ماه 1351
آئين نامه فوق مشتمل بر بيست ماده و هفده تبصره باستناد ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي در جلسه روز شنبه دهم آذرماه يكهزاروسيصدوپنجاه ودو به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است .
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

8429 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/10/01 :تاريخ ابلاغ 1352/09/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران