تبصره اضافه شده به ماده 8 آئين نامه شماره 3105/7 - 15ر5ر51 كميسيونهاي مشورتي اداره حقوقي

شماره 3904/7 3/6/52
تبصره ذيل به ماده 8 ائين نامه شماره 3105/7-15/5/51 كميسيونهاي مشورتي اداراه حقوقي اضافه ميشود.
تبصره – به صاحب نظراي و خبرگاني كه به اين ترتيب دعوت مي شوند حق حضور متناسبي براي هر جلسه پرداخت خواهد شد .
وزير دادگستري – صادق احمدي

8335 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/06/08 :تاريخ ابلاغ 1352/06/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران