آئين نامه اجرائي قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط


شماره 11022 16/5/52

وزارت تعاون و امور روستاها
آئين نامه اجرائي قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط كه در تاريخ روز يكشنبه 10/4/52 به تصويب كميسيونهاي تعاون وامور روستاها ي مجلسين رسيده و طي نامه شماره 25995 مورخ 13/5/52 مجلس شوراي ملي واصل گرديده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
وزير مشاور و معاون پارلمان نخست وزير - قوام صدري
جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 57154 مورخ 26/12/1351 دولت تقديمي به مجلس سنا اينك آئين نامه اجرائي قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط كه به تصويب كميسيونهاي تعاون و امور روستهاهاي مجلسين رسيده است به پيوست ايفاد ميگردد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي

ماده 1 - مالكان باغات وبيشه هاي موضوع قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط ( مصوب 19/9/51) كه در ظرف مهلت مقرر در قانون مذكور جهت تقسيم و افراز عرصه و اعيان باغات به نسبت حقوق مربوط و يا خريد و فروش حقوق يكديگر به نحوي كه مورد توافق و تراضي طرفين قرار گيرد راسا با تنظيم سند رسمي اقدام ننموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظيمي به اداره تعاون وامور روستاهاي شهرستان مربوط در قبال اخذ رسيد كتبي اعلام ننموده اند موظفند ظرف مهلتي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستاها براي هر يك از مناطق مختلف كشور تعيين و مراتب دو بار و هر بار به فاصله پانزده روز وسيله جرايد كثير الانتشار و راديو آگهي خواهد شد با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهاي شهرستان مربوط اظهارنامه هائي را كه در دسترس آنان گذارده مي شود تكيمل و به انضمام رونوشت مدارك مالكيت خود به ادارات مزبور تسليم و رسيد كتبي دريافت دارند.
تبصره – در مواردي كه مالكان ظرف مهلت مقرر فوق .اظهارنامه و مدارك ضميمه آن را تسليم نكرده يا در اظهارنامه مشخصات لازم را صريحا قيد ننمايد كارشناسان بانك تعاون كشاورزي ايران با توجه به اظهار نظر معتمدين و خبرگان محلي و زارعان ذيربط نسبت به تعيين حقوق قانوني مالكان اقدام خواهند كرد .
ماده 2- ارزش حقوق قانوني مالكان مشمول اين آئين نامه در هر منطقه وسيله كارشناسان معرفي شده از طرف بانك تعاون كشاورزي ايران تعيين و باقساط مساوي ده ساله با بهره 6% وسيله زارعان مربوط پرداخت خواهد شد . تاريخ سر رسيد اولين قسط يكسال پس از تاريخ تنظيم سند مي باشد .
تبصره 1- حقوق قانوني مالكان مشمول اين آئين نامه وسيله كارشناسان معرفغي شده از طرف بانك تعاون كشاورزي ايران با توجه به مراتب زير و اظهار نظر خبرگان و معتمدين محلي و طرفين معامله ارزيابي خواهد شد .
الف – در باغاتي كه عرصه كلا متعلق به مالك و اعيان كلا متعلق بزارع مي باشد ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در تاريخ 3/5/1343 (تاريخ تصويب آئين نامه اصلاحات اراضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ) ارزيابي خواهد شد .
ب – در باغاتيكه زارعان و مالكان در اعيان شركت دارند . بهاي تمام عرصه باغ با رعايت مفاد بند الف و ارزش اعبان سهمي مالك با توجه به حق السعي زارعان مربوط در مورد ايجاد اين قبيل اعياني ها تعيين خواهد شد .
تبصره 2- هزينه كارشناسي موضوع ماده 2 اين قانون طبق تعرفه بانك تعاون كشاورزي ايران و به نسبت ارزش حقوق هر يك از طرفين (زارع و مالك )وصول خواهد شد .
تبصره 3- در صورتي كه زارعان خريدار ارزش حقوق قانوني مالكان را نقدا يا در مدت كمتر از دهسال بپردازند از پرداخت بقيه بهره نسبت به اقساط باقي مانده معاف خواهند شد . در صورتي كه زارعان مشمول اين آئين نامه ظرف سه ماه از تاريخ سررسيد اقساط از پرداخت وجوه اقساطي مربوط به بهاي ملك خودداري كنند . مالك يا مالكان مي توانند مبلغ اسمي قبوض اقساطي خود را از بابت بهاي ملك را با پرداخت كارمزد وصول ( طبق تعرفه عمومي معاملات بانك تعاون كشاورزي ايران ) و ظهر نويسي قبوض و تسبيم آن به بانك مذكور نقدا از بانك تعاون كشاورزي ايران دريافت دارند .
تبصره 4- عرصه و اعيان باغ مورد خريد تا پرداخت تمام اقساط بهاي ملك در رهن فروشنده يا بانك تعاون كشاورزي ايران ( در مواردي كه اقساط وسيله بانك پرداخت مي شود )باقي خواهد ماند.
ماده 3- در مناطقي كه حقوق قانوني مالكان براساس مقررات پيش بيني شده در اين آئين نامه تعيين ووسيله كارشناس مربوط رسما بادارات تعاون و امور روستاهاي منطقه اعلام مي شود. ادارات تعاون و امور روستاها اطلاعات لازم را با تنظيم فرمهاي مخصوص جهت تنظيم سند انتقال عرصه و اعيان به دفاتر اسناد رسمي و جهت امضا اسناد و قبوض و دفاتر مربوط به مالكان و زارعان ذينفع اعلام خواهد كرد .
تبصره – در صورتي كه مالكان و زارعان مزبور ظرف دو ماه نسبت به امضاي اسناد و دفاتر و قبوض مربوط به انتقال ملك اقدام نكنند ، نماينده وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي آنان اسناد و دفاتر و قبوض مربوط را امضا خواهد كرد. وجوه و قبوض مربوط به اين قبيل انتقالات به صندوق ثبت سپرده ميشود تا با مراجعه ذينفع بوي تسليم كگردد.
ماده 4- نسبت به انتقال باغات مجهول المالك و تقاضاي ثبت نشده پس از تعيين تكليف مالكيت باغ از طرف مراجع صلاحيتدار طبق مقررات اين آئين نامه اقدام خواهد شد .
تبصره 1- نسبت به باغاتي كه ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچين باغاتي كه از طرف مراجع قانوني توقيف يلا تامين شده ، متقاضي ثبت يا نماينده قانوني يا قائم مقام او در اجراي مقررات اين آئين نامه طرف معامله خواهد بود ،ولي قبوض ووجوه مربوط به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده ميشود تا پس از تعيين تكليف از طرف مراجع قانوني به ذيحق تسليم شود .
تبصره 2- ادارات ثبت تمام يا قسمتي از قبوض ووجوه توديع شده را در مورد باغات توقيف يا تامين شده با اخذ تامين كافي و درباره باغات مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با قبول ضمان شخصي معتبر به ذينفع تسليم خواهند كرد.
ماده 5- كليه معاملات و عمليات ثبتي مربوط به اجراي قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط .از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حق الثبت و هزينه مقدماتي و حق تمبر و بهاي اوراق معاف است .
پرداخت حق التحرير دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه بعهده طرفين معامله است و سهم مالك مستنكف از طرف زارعين پرداخت و از اولين قسط ثمن معامله كسر خواهد شد .
ماده 6- ساير مواردي كه در اين آئين نامه صراحتا و بطور خاص تعيين تكليف نشده تايع قوانين ومقررات اصلاحات ارضي خواهد بود.
آئين نامه فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره باستناد قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط پس از تصويب كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 10/4/1352 ، در جلسه روز چهار شنبه دهم مردادماه يكهزارو سيصدو پنجاه ودو به تصويب كميسسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

8325 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/05/27 :تاريخ ابلاغ 1352/04/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران