اصلاح ماده چهل آئين نامه فوق العاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي

شماره 9988 2/5/52

وزارت جنگ
اصلاح ماده چهل آئين نامه فوق العاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه در جلسه روز شنبه بيست و سوم تير ماه يكهزار و سيصدو پنچاه و دو به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و طي نامه شماره 25651 مورخ 1/5/52 مجلس مزبور واصل گرديده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير – قوام صدري
جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 8096 مورخ 10/4/52 دولت ، اينك اصلاح ماده 40 آئين نامه فوق العاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد مي گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

ماده واحده – ماده 40 آئين نامه فوق العاده و هزينه سفر افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي بشرح زير اصلاح ميشود و مقررات اصلاحي از اول فروردين ماه هزار و سيصد و پنجاه و دو قابل اجرايت .
ماده 40- فوق العاده روزانه تحصيلي كساني كه به هزينه نيروهاي مسلح شاهنشاهي به كشورهاي خارجه اعزام مي شوند بشرح زير خواهد بود :
الف – افراد داوطلب و درجه داران تا ستوانيار (داخل )دانش آموزان – هنر آموزان –
هنر جويان – دانشجويان روزانه 12 دلار
ب – همافران و افسران جز روزانه 16 دلار
پ – افسران ارشد روزانه 20 دلار
ت – امرا روزانه 24 دلار
تبصره 1- هزينه تحصيلي اشخاص مذكور در اين ماده از قبيل شهريه موسسات فرهنگي ،.هزينه ثبت نام ،ارزش كتب تحصيلي و نوشت افزار هزينه تهيه پايان نامه تحصيلي و ساير هزينه هاي تحصيلي برابر گواهي موسسات فرهنگي مربوط و تاييد وابستگي ارتش شاهنشاهي پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- باشخاص مذكور در اين ماده به نسبت مدت تحصيل در خارج از كشور بابت تهيه لباس سالانه يكصدوپنجاه دلار پرداخت خواهد شد .
تبصره 3- كساني كه از محل كمك نظامي متقابل و يا كمك تحصيلي واگذاري كشورهاي خارجي و يا با استفاده از بورس تحصيلي جهت تحصيل به خارج از كشور اعزام مي شوند مبلغي كه به عنوان كمك نظامي متقابل و يا كمك تحصيلي و يا بورس تحصيلي از كشورهاي خارجي دريافت مي دارند از مبلغ فوق العاده تحصيلي آنان كسر خواهد شد .
تبصره 4- به كساني از طرف نيروهاي مسلح شاهنشاهي به كشورهاي خارجي اعزام و در مراكز فرهنگي غير نظامي مشغول تحصيل شوند روزانه 3 دلار علاوه بر فوق العاده مقرر در اين ماده پرداخت خواهد شد .
تبصره 5- كساني كه در كشورهاي خارجي مشغول تحصيل شوند هر گاه در مدت تعطيلات تحصيلي مربوط به هزينه شخصي جهت گذارندن تعطيلات به ايران يا كشورهاي ديگر عزيمت نمايند ،در مدت تعطيلات كماكان از فوق العاده تحصيلي استفاده خواهند كرد .
تبصره 6- افزايش مزايا و فوقالعاده تحصيلي در موارد لزوم و بنا به مقتضيات تايع مقررات ماده 46 اين آئين نامه خواهد بود.
اصلاحيه فوق مشتمل بر يك ماده باستناد قاانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي در جلسه روز شنبه بيست وسوم تير ماه يكهزاروسيصدوپنجاه دو به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

8313 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/05/11 :تاريخ ابلاغ 1352/04/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران