آئين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور

شماره 8180 10/4/52

سازمان برنامه و بودجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/4/52 بنا به پيشنهاد شماره 123/م ك مورخ 26/3/1352 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب دهم اسفند ماه 1351 آئين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور را بشرح پيوست تصويب نموند. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي

فصل اول –تعاريف
ماده 1- اشخاص حقيقي و يا حقوقي وابسته به دستگاههاي دولتي و يا خصوصي ، ايراني و يا خارجي كه سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مي توانند طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور خدمات مشاوره و فني و بررسيها و مطالعات و تهيه پروژه ها و برآوردها و تهيه نقشه ها ي اجرائي و نظارت در اجرا و نيز هر گونه خدماتي كه مورد نياز طرحها باشد به آنها ارجاع و با آنها قرارداد منعقده نمايند به پنج طبقه بشرح زير تقسيم و تعريف مي شوند:
طبقه اول – كارشناس
شخصي است حقيقي كه در رشته خاص تخصص و تجربه داشته و خدمات او در اين رشته قابل اعتماد و استفاده باشد .
طبقه دوم – موسسه مشاور و خدمات فني ايراني
موسسه ايست در بخش خصوصي كه توسط يك يا چند كارشناس ايراني به منظور انجام خدمات مشاوره و فني تاسيس شده و با اشتفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته و يا رشته هاي خاص تخصص و تجربه داشته و خدمات آن در رشته و يا رشته هاي تخصصي قابل اعتماد و استفاده باشد .
طبقه سوم – شركت مشاوره و خدمات فني ايرانني
شخصي است حقوقي از نوع شركت در بخش خصوصي كه طبق قانون تجارت و يا مشاركت لااقل دو كارشناس ايراني به منظور انجام خدمات مشاوره و فني تاسيس شده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات و اعتبار مالي كافي بوده و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته هاي خاصي تخصص و يا تجربه داشته و خدمات آن در رشته و يا رشته هاي تخصصي قابل اعتماد و استفاده باشد و به علاوه بتواند با استخدام كارشناسان مورد لزوم و يا با همكاري با موسسات و شركتهاي متخصص ديگر رشته و. يا رشته هاي خاص ديگري را كه مورد نياز باشد به تخصصهاي خود اضافه نمايد .
تبصره – شركت مختلط ايراني و خارجي كه لااقل 51 درصد سهام يا سهم الشركه آن متعلق به ايرانيان باشد و لااقل 75 درصد خدمات مجموعه را توسط كارشناسان و كاركناني كه در دفاتر شركت در ايران به كار اشتغال دارند انجام دهد با احراز شرايط فوق طبقه 3 خواهد بود.
طبقه 4 – موسسه مشاوره خارجي
موسسه يا شركتي خارجي است كه در كشور خود رسما به ثبت رسيده و داراي تخصص عالي و سابقه و تجربه زياد در رشته هاي مورد نياز بوده و اين امر مورد گواهي مقامات رسمي بين المللي و يا مقامات ديگر مورد اعتماد سازمان برنامه و بودجه واقع شده باشد و به علاوه داراي كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزات و اعتبار مالي كافي بوده و خدمات آن در رشته و يا رشته هاي تخصصي مورد نياز قابل اعتماد و استفاده باشد .
تبصره – موسسه يا شركت مختلط ايراني و خارجي كه لااقل 51 درصد سهام يا سهم الشركه آن متعلق به غير ايراني باشد با احراز شرايط فوق طبقه 4 خواهد بود.
طبقه 5- موسسه خدمات فني و مشاوره وابسته به دولت و بخش عمومي
موسسه يا اداره يا دفتري است در بخش عمومي كه به صورت يك واحد مسئول و مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسيها و خدمات فني توسط دستگاههاي دولتي و بخش عمومي و يا دستگاههاي وابسته به آنها و يا با بيش از پنجاه درصد سرمايه بخش عمومي تاسيس شده و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته و يا رشته هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد .
تبصره – به منظور تسهيل در مكاتبات ومراجعات و پيمانها و قراردادها و مذاكرات و جلسات و موارد نظير آن مي توان اصطلاح (( مهندس مشاور)) و يا ((مشاور )) را در مورد كليه اشخاص وموسسات و شركتها و دفاتر و دستگاهها و طبقات مشروح در فوق بدون آن كه محدوديتي و يا تغييراتي در خصوصيات آنها ايجاد نمايد به كار برد و در اين آئين نامه نيز اصطلاح (( مهندس مشاور ))و يا (( مشاور)) با همين مفهوم به كار رفته است .
ماده 2- اصطلاحات ديگري كه در اين آئين نامه به كار رفته طبق تعاريف مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور مي باشد .
فصل دوم – تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران و مهندسان مشاور
ماده 3- صلاحيت كارشناسان (طبقه 1)
سازمان از نظر تشخيص صلاحيت موسسات و شركتهاي مشاور يا مهندس مشاور اشخاصي را به عنوان كارشناس مي شناسد كه واجد شرايط زير باشند :
بند 1- كارشناس درجه 1
الف – داراي تحصيلات دانشگاهي در رشته تخصصي مورد نظر باشد .
ب – در رشته مورد نظر عملا بيش از 10 سال سابقه خدمت و تجربه پس از خاتمه تحصيلات دانشگاهي داشته باشد .
پ – از هر حبث داراي حسن شهرت باشد .
ت- صلاحيت او در رشته مورد نظر مورد قبول و اعتماد سازمان باشد .
بند 2 – كارشناس درجه 2
نظير كارشناس درجه 1 باستثنا آن كه در رشته مورد نظر عملا بيش از 5 سال سابقه خدمات و تجربه پس از خاتمه تحصيلات دانشگاهي داشته باشد .
ماده 4- صلاحيت موسسه مشاوره و خدمات فني ايراني (طبقه 2)
سازمان موسسه اي را در بخش خصوصي به عنوان موسسه (( مشاور)) و يا ((مهندس مشاور )) صلاحيت دار مي شناسد كه واجد شرايط زير باشد :
الف – مدير مسئول موسسه و يا در صورتي كه موسسه داراي چند مدير مسئول باشد لااقل يكي از آنها واجد شرايط كارشناس درجه 1 مشروح در بند 1 ماده 3 باشد .
ب – موسسه در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد و تعهد نمايد هر گونه تغييري كه در وضع موسسه داده ميشود پس از ثبت رسمي مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
پ- تمام سهام و يا سهم الشركه موسسه با نام باشد .
ت – تشكيلات فني مجهزي با تعداد كادر فني تمام وقت مورد نياز در اختيار داشته باشد به قسمي كه بتواند كليه خدمات مشاوره فني مورد نياز را طبق جزئياتي كه در قرارداد خدمات محوله تعيين خواهد شد انجام دهد .
ث – مديران و مسئولان و كارشناسان موسسه از هر حبث داراي حسن شهرت بوده و در دستگاههاي دولتي و بخش عمومي شاغل نباشند و در كارهائي كه از قبيل پيمانكاري و يا تهيه و فروش مصالح و لوازمي كه بطور مستقيم و غير مستقيم با كارهاي رشته هاي تخصصي موسسه و يا موضوع قراردادهاي آنها ارتباط پيدا مي كند و نظائر آن به طور مستقيم و غير مستقيم فعاليت ننموده و بيش از آن چه در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 ذكر شده ذينفع نباشد و اين مراتب در پرسشنامه يا فرميكه توسط سازمان به آنها داده خواهد شد كتبا گواهي گردد.
ج – مدير عامل و يا مدير مسئول بصورت تمام وقت در موسسه مشغول بوده و در دستگاههاي ديگر چه بخش عمومي و چه بخش خصوصي شاغل نباشد.
چ – عضو جامعه مشاوران ايران (موضوع ماده 12)باشد.
ماده 5- صلاحيت شركت مشاوره و خدمات فني ايراني (طبقه سوم )
سازمان شركتي را در بخش خصوصي به عنوان شركت (( مشاور )) و يا (( مهندس مشاور )) صلاحيت دار مي شناسد كه واجد شرايط زير باشد :
الف – لالاقل دو نفر از مديران شركت از شركا بوده وواجد شرايط كارشناس در جه 1 مشروح در بند 1 ماده 3 باشند.
ب – شركت از نوع شركت با مسئوليت محدود و يا شركت سهامي خاص (بانام )باشد .
پ- شركت داراي تشكيلات منظم و صحيح اداري و مالي باشد .
ت – شركت داراي سرمايه و اعتبار مالي كافي باشد به نحوي كه در تاريخ انعقاد هر قرارداد با كارفرما طبق اسناد مثبته بتوانند ثابت كند امكان تامين هزينه لااقل شش ماه كادر فني و اداري و تجهيزات و خدمات مورد نياز آن قرارداد را دارد.
ث – واجد شرايط رديفهاي ب الي چ ماده 3 باشد .
ماده 6- صلاحيت موسسه مشاور خارجي (طبقه 4 )
سازمان از ميان موسسات و شركتهاي مشاور خارجي متقاضي صلاحيت آن موسسه و يا شركتي را بررسي و در صورت لزوم براي كار خاصي خواهد شناخت كه واجد شرايط زير باشد :
الف – در كشور خود رسما به ثبت رسيده باشد و مدارك مربوط از طرف نمايندگي كنسولي شاهنشاهي در آن كشور گواهي شده باشد .
ب – داراي تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته هاي مورد نظر بوده و اين امر مورد گواهي مقامات رسمي صلاحيت دار خارجي و يا مقامات ديگر مورد قبول و اعتماد سازمان باشد .
پ – تعهد نمايد قبل از امضا قرارداد با سازمان و يا دستگاههاي اجرائي شعبه خود را در ايران در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي رسما به ثبت برساند و هر گونه تغييري كه در وضع موسسه ثبت شده در ايران داده ميشود پس از ثبت رسمي مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
ت – در انجام خدمات ارجاعي لااقل با يكي از شركتهاي مشاوره و خدمات فني ايراني (طبقه 3 ) بطور موثر و طبق برنامه ايكه بايد قبل از انعقاد هر قرارداد به تصويب كارفرما رسيده باشد همكاري داشته باشد
ث- عضو جامعه مشاوران ايران (موضوع ماده 12) باشد .
ماده 7- صلاحيت موسسات خدمات فني و مشاوره وابسته به دولت
و بخش عمومي (طبقه 5)
شناسائي صلاحيت موسسات فني وابسته به دولت و بخش عمومي از طرف سازمان به عنوان موسسه مشاور و يا مهندس مشاور منوط به حصول شرايط زير مي باشد :
الف – دفتر يا موسسه داراي تشكيلات فني مجهز با تعداد كادر فني مورد نياز باشد .
ب – از نظر طرحهاي عمراني بتواند وظائف و مسئوليتهايي كه در موارد مشابه به عهده (( موسسه مشاور )) و يا (( مهندس مشاور )) وابسته به بخش خصوصي ( طبقه 2 و طبقه 3 و طبقه 4 )واگذار ميشود انجام داده و تقبل نمايد و همچنين كليه دستور العملهائي كه از طرف سازمان براي رعايت و اقدام به موسسات ((مشاور )) و يا ((مهندس مشاور )) صادر ميشود رعايت نمايد .
پ – مديريت آن از استقلال كامل برخوردار بوده و از اين نظر به صورت واحدي مستقل از مجري طرح عمل نمايد و خود اجرا كننده عمليات اجرائي طرحي كه مطالعات و خدمات فني آن را به عهده دارد نباشد .
فصل سوم – تشخيص صلاحيت و رتبه بندي موسسات و شركتهاي
مشاور و مهندس مشاور
ماده 8- تاييد صلاحيت و تصويب رتبه موسسات و شركتهاي مشاور و مهندس مشاور و هنچنين تصويب هر گونه تغييراتي در صلاحيت ها و رتبه ها بعهده كميته اي در سازمان بنام كميته تاييد صلاحيت مشاوران مركب از رئيس سازمان و حداقل دو نفر از معاونان آن خواهد بود.
ماده 9- واحد مربوط در سازمان كه عهده دار امور مشاوران است موظف است بر مبناي مواد اين آئين نامه اطلاعات لازم را در مورد كارشناسان وموسسات مشاور و مهندسين مشاور جمع آوري نموده و طبق ضوابط سازمان آنها را در هر طبقه رتبه بندي نموده و تخصص آنها را تعيين و جهت تصويب به كميته تاييد صلاحيت مشاوران موضوع ماده 8 گزارش نمايد .
ماده 10- سازمان موظف است با استفاده از ماشين هاي حسابگر مستمرا اطلاعات مربوط به موسسات و شركتهاي مشاور و مهندس مشاور شامل رشته هاي تخصصي و طبقه و رتبه و كار دست اجراي آنها را به هنگام كرده و بطور منظم و يا بر حسب درخواست و يا مورد اين اطلاعات را در دسترس دستگاههاي اجرائي قرار دهد .
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات و شركتهاي مشاور و مهندس مشاور موظف اند در پايان كار مورد قرارداد هر مشاور و يا در زمان كه سازمان درخواست كند مشاور را با توجه به كيفيت خدمات انجام شده ، نحوه كار ، دقت و صحت عمل و ضوابط ديگري كه از طرف سازمان تعيين مي گردد مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج اين ارزشيابي را كتبا به سازمان اعلام دارند تا پس از بررسي در طبقه بندي و رتبه بندي و با تغييرات آن ملحوظ گردد.
ماده 11- كميته تاييد صلاحيت مشاوران در موارد زير كارشناس يا موسسه يا شركت را بطور دائم و يا براي مدتي محدود از فهرست مشاوران و مهندسان مشاور حذف و با به او تنزل رتبه خواهد داد.
الف – در صورتي كه نتايج ارزشيابي هاي موضوع ماده 10 چنين اقدامي را توجيه نمايد .
ب – در صورتي كه مشاور عوامل فني و علمي و تشكيلاتي لازم را براي انجام وظايف خود طبق حدود خدمات مشروح در قرارداد مربوط به موقع فراهم نساخته و يا دقت لازم و متعارف كه از يك كارشناس و يا موسسه مشاور و يا مهندس مشاور انتظار مي رود در انجام وظائف خود اعمال نكرده باشد .
پ- در صورتي كه در اقدامات حرفه اي خود منافع حقه كار فرما را ملحوظ نكرده و يا رعايت بي طرفي و بي نظري كامل را نكرده باشد.
ت – در صورتي كه در محاسبات فني دقت لازم را نكرده و در نتيجه پروژه ناصحيح شده و يا برآورد با هزينه واقعي عمليات تفاوت غير متعارفي داشته باشد .
ث – در صورتي كه نظارت در اجراي طرح در سطح قابل قبولي نبوده و يا عمليات انجام شده با پروژه تفصيلي مطابقت نداشته باشد .
ج – در صورتي كه گزارشهاي لازم را طبق ضوابط و دستور العملهاي سازمان به موقع تسليم نكرده باشد .
چ – در صورتي كه هر يك از شرايط مقرر در فصل دوم اين آئين نامه را فاقد شود.
ماده 12- به منظور تسهيل و كمك در امر تشخيص صلاحيت كارشناسان وموسسات وشركتهاي مشاور و مهندس مشاور و همچنين نظارت در رعايت ضوابط و نظام فني از طرف اين موسسات و شركتها و فراهم كردن امكان تماس كامل بين موسسات و شركتهاي مشاور ايراني وموسسات نظير خارجي و نيز استفاده از نظرا ت دسته جمعي موسسات و شركتهاي مشاور و مهندس مشاور در مورد تهيه دستور العمل ها و روشها واموري كه به نحوي با خدمات آنها ارتباط دارد اين موسسات و شركتها جامعه اي طبق مقررات و قوانين كشور تشكيل خواهند داد.
سازمان در مورد مسائل و امور مربوط به موسسات وشركتهاي مشاور و مهندس –مشاور فقط با اين جامعه تماس خواهد داشت.
ماده 13- در موارد استثنائي و خاص كه براي انجام خدمات فني مورد نياز طرحهاي عمراني استفاده از دفتر فني و يا موسسه وابسته به شركتهاي پيمانكاري و يا سازندگان و يا فروشندگان ( اعم از وابستگي مستقيم و يا غيرمستقيم ) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان الزام آور باشد سازمان مي تواند با توجه به كار مورد نظر و شرايط خاص آن كادر فني و تخصص و تجربه دفتر يا موسسه معرفي شده را بررسي و در صورت واجد بودن شرايط با رعايت نكات مشروح در بندهاي زير استفاده از چنين دفتر و يا موسسه اي را اجازه دهد .
بند 1- دستگاه اجرائي موظف است قبلا دلابل توجيهي كافي براي لزوم استفاده از خدمات دفتر يا موسسه وابسته به شركتهاي پيمانكاري يا سازندگان و يا فروشندگان و همچنين نام و مشخصات و سوابق دفتر و يا موسسه مورد نظر را بسازمان ارائه دهد .
بند 2- تاييد سازمان در مورد لزوم استفاده و همچنين اجازه سازمان در مورد استفاده از خدمات دفتر يا موسسه معرفي شده كلي نيست بلكه فقط محدود به كار مورد نظر مي باشد .
بند 3- اجازه استفاده از خدمات دفتر وابسته يا متعلق به شركتهاي پيمانكاري مشروط بر اين است كه دفتر يا موسسه مزبور علاوه بر دارا بودن صلاحيت فني تعهد نمايد در طرح مورد نظر تنها خدمات مهندسي مشاور انجام دهد و خود و شركا و شركتهائي كه در اين موسسه سهم دارند و همچنين موسسات وابسته و همكاران آنها جز در خدمات مهندسي مشاور اجازه شركت در عمليات و كارهاي ديگر مربوط به طرح را نداشته باشد .
بند 4- اجازه استفاده از خدمات دفتر يا موسسه وابسته با متعلق به سازندگان و فروشندگان علاوه بر شرائط مشروح در بند 3 فوق مشروط بر اين است كه در قرارداد منعقده شرايط و ضمانتهاي اجرائي به نحوي پيش بيني شود كه اطمينان حاصل گردد تهيه مشخصات فني توسط چنين موسساتي با بي نظري كامل انجام خواهد شد به طوري كه بتوان معاملات و مناقصه هاي مربوط را براساس اصل رقابت برگزار نمود.
ماده 14- سازمان طرحهاي عمراني را از نظر خدمات فني و مشاوره مورد نياز و تخصص موسسات و شركتهاي مشاور با انواع متناسب تقسيم و ضمن فهرست هاي موضوع ماده 11 آئين نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور وموسسات علمي و تخصصي در اختيار دستگاههاي اجرائي وموسسات مشاور قرار خواهد داد تقسيم بندي انواع طرحها لااقل براي مدت يكسال معتبر است و سازمان مي تواند با توجه به احتياجات برنامه ها و طرحهاي عمراني در آن تجديد نظر نمايد .
خدمات فني و مشاوره و مهندسي مورد نياز در هر طرح عمراني شامل كليه تخصص ها و خدمات مورد نياز براي انجام آن طرح مي باشد به دين منظور موسسات و يا شركتهاي مهندسي مشاور و خدمات فني و مشاوره بايد كليه متخصصين و كارشناسان مورد نياز براي انجام صحيح خدمات را در اختيار داشته و يا با شرايطي كه در هر مورد ضمن شرايط قرارداد از طرف كارفرما تعيين خواهد شد كارشناسان و متخصيصين مورد نياز را تامين نمايند.
مسئوليت حسن انجام كليه خدمات مرجوعه به موسسه يا شركت مشاوره و خدمات فني به عهده مسئولان قانوني موسسه يا شركت طرف قرارداد مي باشد و در عين حال شركت يا موسسه مزبور موظف است نفشه ها و يا مشخصات فني و يا اسناد و مدارك فني را كه توسط شركت يا موسسه تهيه ميشود علاوه بر امضا مسئول يا مسئولان قانوني شركت به امضا كارشناسي كه ضمن واجد بودن شرايط كارشناس درجه يك صلاحيت او به عنوان امضا كننده در رشته تخصصي مربوط به تاييد سازمان رسيده باشد برساند . و اين كارشناسان با امضا نقشه ها و مشخصات و مدارك فني مربوط به تخصص خود صحت آن را تاييد نمايند .
تبصره – كارشناساني كه به دين ترتيب در رشته هاي تخصصي نقشه ها و مشخصات فني و اسناد و مدارك فني تهيه شده را تاييد و امضا مي نمايند ممكن است مدير شريك يا كارمند موسسه و يا شركت طرف قرارداد و يا موسسات و شركتهاي مشاور ديگر بوده و يا كارشناسان ديگري باشند كه وابستگي به بخش عمومي و يا پيمانكاران و يا سازندگان نداشته باشند.
فصل چهارم – كارشناسان ممتاز
ماده 15- به منظور استفاده از تجربيات و نظريات متخصصين و كارشناسان ممتازي كه در ساير دستگاههاي بخش عمومي و يا خصوصي اشتغال دارند سازمان برنامه و بودجه مي تواند افراد واجد شرايطي را كه صلاحيت آنها به تاييد كميته موضوع ماده 8 رسيده باشد به عنوان كارشناسان ممتاز شناخته و در صورت لزوم كارت شناسائي با ذكر تخصص آنها صادر نمايد و يا ضمن فهرست خاصي به دستگاههاي متقاضي معرفي نمايد .
ماده 16- سازمان و دستگاههاي اجرائي در صورت احتياج مي توانند از خدمات كارشناسان مممتاز در بررسي هاي مربوط به طرحهاي عمراني و همچنين حل مسائل و رفع مشكلاتي كه ضمن تهيه و اجراي طرحها با آن روبرو مي شوند با رعايت شرايط زير استفاده نمايند :
الف – مدت خدمات بايد كوتاه بوده و از چهل ساعت در هر ماه و يا جمعا 120 روز در هر سال تجاوز ننمايد .
ب – كارشناس ممتاز مورد نظر در استخدام دستگاهي كه قصد استفاده از خدمات او را دارد نباشد .
پ – در صورتي كه كارشناس ممتاز مورد نظر در استخدام دستگاههاي بخش عمومي و يا موسسات علمي ديگري باشد موافقت آن دستگاه در استفاده از خدمات موقت كارشناس كسب گرديده باشد .
ت – استفاده از كارشناس ممتاز بصورت شركت در كميسيونها و كميته هاي مربوط كه تحت نظر كارشناسان دستگاه استفاده كننده تشكيل ميشود بوده و خدمات كارشناسان ممتاز انحصارا محدود به توصيه و مشورت و يا كمك در تهيه گزارشهاي مورد نياز باشد .
ث – كارشناس مورد نظر در مسئله و با كار مورد بررسي بطور مستقيم و يا غير مستقيم ذينفع و با موظف نباشد .
حق الزحمه كارشناسان ممتاز به عنوان حق التحقيق و يا طبق مقررات مشروح در ماده 44 آئين نامه معاملات دولتي پرداخت خواهد گرديد .

8305 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/05/02 :تاريخ ابلاغ 1352/04/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران