آئين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد.


شماره 2125/7 19/3/1352

ماده يك - در اجراي ماده 60 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر داشته است
( مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد سياسي يا كنسولي ايران در آئين نامه وزارت دادگستري معين خواهد شد )
مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور بشرح زير تعيين و اعلام ميشود.
1- در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالت نامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرو دولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
2- در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشند وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
3- در صورتي كه هر يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
4- در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دو دولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد 969 و 1295 و 1296 قانون مدني لازم الرعايه خواهند بود.
وزير دادگستري - صادق احمدي

8276 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1352/03/30 :تاريخ ابلاغ 1352/03/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران