مجازات فروش مال غير طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صورت ميگيرد


خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) فرزند.00 به اتهام كلاهبرداري نسبت به آقاي (ب ) از طرف دادسراي عمومي.00تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفر خواست شماره 252157/9/69 با توجه به شكايت شاكي و نظريه كتبي داديار اظهارنظربه استناد ماده 116 قانون تعزيرات تقاضاي تعيين كيفرمتهم گرديده است. دادگاه كيفري يك كرج به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 8153/3/70 چنين راي مي دهد: (باعنايت به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و اظهارات گواهان به شرح منعكس در پرونده و اقرار و اعتراف متهم در محضر دادگاه به عدم مالكيت خود نسبت به قطعه زمين مورد معامله و دريافت جمعا" مبلغ دو ميليون و بيست وپنج هزار ريال از شاكي و با توجه به سايرمحتويات پرونده ، اتهام انتسابي به متهم ثابت و محرز است فلذا مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64(لازم الاجراز تاريخ 4/11/67) و ضمن رد ماده استنادي دادسرا در كيفرخواست صادره بدينوسيله حكم به محكوميت مشاراليه به تحمل دوس ال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ دو ميليون و بيست و پنج هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت و رد همين مبلغ به عنوان مالي كه از شاكي خصوصي اخذ كرده به آقاي (ب ) صادر و اعلام مي شود)0 پس از صدور ابلاغ راي ،محكوم عليه به تاريخ 13/3/70 درخواست تجديدنظر نموده و دادگاه به تاريخ 16/3/70 ضمن رد تجديدنظرخواهي پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديده است
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر000دادنامه شماره 000فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده امر، نظر به اينكه ازطرف محكوم عليه ايراد و اعتراض موثري كه نقض دادگاه معترض عنه را ايجاب نمايدبه عمل نيامده بارد اعتراض مذكور دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتا" ابرام مي شود.
رئيس شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور000 مستشارديوان عالي كشور000

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
55

555 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران