مجازات فروش مال غير براساس قانون تشديد....صورت نميگيرد

تاريخ رسيدگي : 15/12/71 دادنامه : 886/20 تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 71/327 صادره از شعبه دهم دادگاه كيفري يك 000مرجع رسيدگي شعبه 20ديوان عالي كشور0 هيات شعبه آقايان .... رئيس و000مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) فرزند.00 به اتهام فروش مال غير ( كلاهبرداري ) و (ب ) فرزند.00 به معاونت در آن تحت تعقيب كيفري واقع ،باصدور كيفرخواست كه به ماده 116 تعزيرات استناد شده از دادگاه كيفري در تقاضاي تعيين مجازات شده ، اين دادگاه با انجام محاكمه مستندا" به بند د ماده 7 تشكيل دادگاهها به صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر، پرونده در دادگاه كيفري يك رسيدگي شده با استماع شكايت شاكي به اينكه ماشيني از (الف ) خريدم او از (ب )خريده بود كه چون (ب ) بدهي داشته آمدند ماشين را ازيدمن خارج كردند، توضيح داده پانصد هزار تومان نقد دادم دويست و هفتادهزار تومان قرار شد در محضر پرداخت نمايم 0 متهم مي گويد ماشين را از (ب ) خريدم بعد هم فروختم مال غير را به فروش نرسانده ام 0 متهم ديگر به نام (ب ) در مقابل اتهام مي گويد قبول دارم كه ماشين را به (الف ) فروختم اما مشروط به اينكه سه فقره چكي را كه ايشان داده است وجوه آن وصول شود كه در نهايت وجوه وصول نشد و ايشان شخصا" با گرفتن چكهاي داده شده نسبت به استرداد وسيله نقليه اقدام نمود. بعد از دو روز به عنوان امانت گرفته و فرار كرده كه بعد مال را توقيف كردم 0 همچنين اضافه كرده وجوه چكها را از طريق بانك وصول نكرده بلكه نقدا" به او دادم قرار شد اين چكها را (ج ) (شاكي ) فروختم 0وكيل متهم به لايحه تقديمي سابق خودوهمچنين به لايحه تقديمي به دادگاه استناد كرده ، در آخرين دفاع متهم رديف يك مي گويد مال خودم را فروختم تنهاچهارصدهزارتومان بدهكارم حاضر است كه بدهم 0 امضاء مورخه 10/4/70 كه آقايان ارائه داده اند مال خود من است متن آن را خودشان تهيه كردند از مضمون آن اطلاع نداشتم 0 متهم ديگر مي گويد شهودي دارم كه شهادت بدهند ملك غيررا نفروختم مال خودم بوده 0 با اعلام ختم دادرسي و با ذكر دلايل از جمله شكايت شاكي اقرار متهم به فروش وسيله مذكور و عنايت به مندرجات قرارداد مورخه 10/4/70 و غيره جرم انتسابي به (الف ) فوق التوصيف را محرز تشخيص ، به استناد ماده قانون مجازات انتقال مال غير و ماده 1 تشديد مجازات مرتكبين .... حكم به محكوميت به رد اصل مال و تحمل بيست ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتي و پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي صادر كرده ،راجع به اتهام (ب ) حكم برائت صادر كرده است. محكوم عليه در محضر دادگاه اظهار داشته مفادا" حكم را فهميدم تسليم هستم مجددا" هم با محاسبه ايام بازداشت گذشته اظهار داشته فهميدم قبول دارم 0 وكيل مدافع متهم طي نوشته مورخه 18/9/71 به حكم اعتراض كرده 0 رئيس دادگاه طي نظريه مورخه 12/10/71 در عقيده خود باقيمانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديار ديوان عالي كشوراجمالا" مبني بر تاييد حكم معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد: با توجه به مفاد حكم محكوميت صادره كه با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غيربر طبق ماده 1 قانون تشديدمجازات مرتكبين به اختلاس 000تعيين مجازات شده اين ايراد وارد است كه در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غيرتصريح شده چنين عملي كلاهبرداري محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود. به اين ترتيب تعيين مجازات برطبق قانون تشديدمجازات مرتكبين .... وجاهت قانوني ندارد، دادنامه تجديدنظرخواسته را ازاين حيث نقض ورسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه محول مي نمايد.
رئيس .... مستشار000

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
55

886 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/12/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران