اساسنامه الگو براي موسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي


شماره 1576 / د ش - 17/4/77

( مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اساسنامه موسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي . . .
مقدمه :
به منظور تحقق اهداف مندرج در «كليات آئين نامه تاسيس موسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي » و اصطلاحات بعدي آن ، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، موسسه آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي . . . . . . . . . وابسته به . . . . . . . . كه در اين اساسنامه «موسسه» ناميده مي شود با اهداف و وظايف زير تاسيس و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين ، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد .
ماده 1 ـ اهداف :
1 ـ ارتقا سطح فرهنگ و دانش جامعه .
2 ـ تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور .
3 ـ ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش در كشور .
ماده 2 ـ وظايف
1 ـ پذيرش دانشجو در رشته هاي مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
2 ـ فراهم نمودن امكانات لازم براي تحقق اهداف موسسه .
3 ـ همكاري مستمر با مراكز علمي كشور براي بر طرف نمودن نيازها و توسعه آموزش و تحقيقات .
ماده 3 ـ موسسه يك واحد آموزشي و پژوهشي است .
ماد 4 ـ محل فعاليت موسسه بوشهر . . . . . . . است .
تبصره : نشاني موسسه توسط موسس تعيين مي شود .
ماده 5 ـ موسسه واحدي است غيردولتي غير انتفاعي و درآمدهاي آن صرف هزينه ها و سرمايه گذاري هاي عمراني و تجهيزاتي و توسعه فعاليتهاي آن خواهد شد .
ماده 6 ـ موسسه از تاريخ ثبت در اداره ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي مستقل است .
ماده 7 ـ موسسه از تاريخ صدور مجوز تاسيس توسط شوراي گسترش آموزش عالي رسميت مي يابد و فعاليت آموزشي و پژوهشي آن از نظر دوره و رشته هاي تحصيلي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي امكان پذير خواهد بود .
ماده 8 ـ موسسه تابع كليه قوانين ، مقررات ، ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به موسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود .
ماده 9 ـ مدارك فارغ التحصيلان طبق ضوابط مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي صادر مي شود .
ماده 10 ـ فضا ، امكانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي موسسه بايد مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي باشد .
ماده 11 ـ منابع مالي موسسه عبارتند از :
1 ـ اعتبارات . . . . . . . . . .
2 ـ شهريه پرداختي دانشجويان
3 ـ درآمدهاي موسسه
ماده 12 ـ اركان موسسه :
ـ هيات امنا
ـ رييس موسسه
ـ شوراي موسسه
ماده 13 ـ موسس يا هيات موسس .
موسس يا هيات موسس براساس مصوبه جلسه . . . . . . مورخ . . . . . . شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارتند از :
1 ـ . . . . . . . .
2 ـ . . . . . . . .
3 ـ . . . . . . . .
4 ـ . . . . . . . .
5 ـ . . . . . . . .
ماده 14 ـ وظايف و اختيارات موسس يا هيات موسس :
1 ـ كسب امتياز و ديگر مجوزهاي لازم از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير مراجع ذي صلاح .
2 ـ تدوين اساسنامه موسسه و پيشنهاد آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
3 ـ پيشنهاد آن عده از اعضا هيات امنا كه بايد توسط موسس يا هيات موسس انتخاب شوند به وزارت فرهنگ و آموزش عالي عزل هر يك از آنان .
4 ـ ثبت موسسه در اداره ثبت شركتها پس از صدور مجوز تاسيس توسط شوراي گسترش آموزش عالي .
5 ـ فراهم نمودن مقدمات و امكانات لازم را براي شروع و ادامه فعاليت موسسه .
6 ـ نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي موسسه براي تحقق اهداف مذكور در ماده 1 اين اساسنامه .
7 ـ بررسي و تاييد پيشنهاد هيات امنا در مورد توسعه ، انحلال و فعاليتهاي موسسه و ارايه آن به شوراي گسترش آموزش عالي براي تصويب نهايي .
8 ـ پيشنهاد هرگونه تغيير در موارد اساسنامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
ماده 15 ـ هيات امنا :
اعضاي هيات امنا موسسه با توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح زير انتخاب مي شوند :
1 ـ . . . . . . . ( رييس هيات امنا )
2 ـ يك نفر روحاني واجد شرايط .
3 ـ رييس موسسه (دبير هيات امنا )
4 ـ حداقل 2 نفر و حداكثر 8 نفر از اعضا هيات علمي دانشگاهها با رعايت شرايط مندرج در بند «ب» ماده 2 اصلاحي و ماده 4 كليات آئين نامه تاسيس موسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
5 ـ استاندار يا نماينده وي با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
6 ـ نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
تبصره 1 : بعد از 2 سال از شروع كار موسسه تعداد اعضا هيات علمي هيات امنا بايد حداقل به 3 نفر برسد اين افراد بايد حداقل يك سال عضو رسمي موسسه بوده باشند .
تبصره 2 : نحوه اداره جلسات هيات امنا براساس آئين نامه داخلي كه در اولين جلسه هيات امنا تهيه و به تصويب مي رسد خواهد بود .
ماده 16 ـ اعضاي هيات امنا با تاييد و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي براي مدت 4 سال منصوب مي شوند .
تبصره : پيشنهاد و انتصاب مجدد اعضا بلامانع است .
ماده 17 ـ هيات امنا حداقل ماهي يك بار به دعوت رييس هيات امنا تشكيل جلسه مي دهد در صورت لزوم به پيشنهاد رييس موسسه و يا نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا سه نفر از اعضا پس از تاييد رييس هيات امنا جلسه فوق العاده تشكيل مي شود .
ماده 18 ـ وظايف و اختيارات هيات امنا :
1 ـ پيشنهاد رييس موسسه به وزير فرهنگ و آموزش عالي .
2 ـ تصويب سازمان و تشكيلات موسسه و آئين نامه هاي لازم بنا به پيشنهاد رييس موسسه .
3 ـ بررسي و تصويب بودجه جاري ، عمراني و تحقيقاتي موسسه و پيشنهاد طرحهاي توسعه موسسه يا هيات موسس .
4 ـ تعيين خزانه دار و حسابرس رسمي موسسه و همچنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش حسابهاي بانكي به نام موسسه و حق برداشت از حسابهاي آن را دارند .
5 ـ تاييد حسابها و ترازنامه هاي سالانه موسسه با توجه به گزارش حسابرس موسسه و ارسال آن به موسس يا هيات موسس .
6 ـ جلب كمكهاي مالي و امكانات از اشخاص حقيقي و حقوقي .
7 ـ تصويب مقررات استخدامي موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.
8 ـ تعيين ميزان حق التدريس ، حق التحقيق ، حق التاليف و حق الترجمه با رعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
9 ـ پيشنهاد هر نوع توسعه و با انحلال رشته هاي آموزشي موسسه به موسس يا هيات موسس .
10 ـ تصويب آئين نامه تشكيل شوراي موسسه .
11 ـ تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي موسسه .
12 ـ پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آئين نامه چگونگي دريافت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي تصويب .
13 ـ تصويب ظرفيت پذيرش دانشجو كه براي هر سال و دوره تحصيلي توسط رييس موسسه پيشنهاد مي شود و ارسال آن به شوراي گسترش آموزش عالي براي تصويب نهايي .
14 ـ تنظيم و تصويب آئين نامه داخلي هيات امنا .
15 ـ تصويب اخذ قرض الحسنه و تسهيلات بانكي .
16 ـ پيشنهاد عزل رييس موسسه و وزير فرهنگ و آموزش عالي .
17 ـ پيشنهاد انحلال موسسه به موسس يا هيات موسس .
تبصره : هيات امنا در انجام وظايف خود ، مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش عالي و ساير قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت خواهد كرد .
ماده 19 ـ رييس موسسه :
رييس موسسه كه نماينده قانوني موسسه در مراجع ذي صلاح مي باشد به پيشنهاد هيات امنا موافقت فرهنگ و آموزش عالي ، تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رييس هيات امنا منصوب مي شود .
تبصره : پذيرش استعفا و يا عزل رييس موسسه پس از تصويب هيات امنا و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي با حكم رييس هيات امنا خواهد بود .
ماده 20 ـ اداره كليه امور موسسه .
1 ـ اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و هيات امنا .
3 ـ پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصيلي به هيات امنا .
4 ـ نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي تجهيزاتي ، اداري و مالي و معاملاتي توسعه اي و استخدامي موسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط .
5 ـ پيشنهاد طرحها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و اجرائي به هيات امنا .
6 ـ استخدام ، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي موسسه با رعايت ضوابط و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب مراجع ذي صلاح .
7 ـ تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه موسسه به هيات امنا براي تصويب .
8 ـ امضا كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه .
9 ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نام موسسه در چارچوب ضوابط .
تبصره 1 : رييس موسسه مسئول اجراي كليه آئين نامه ها و مقررات و برنامه هاي آموزشي مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشد .
تبصره 2 : رييس موسسه موظف است هر ساله گزارش عملكرد موسسه (فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي اجرائي و . . ) را به همراه ترازنامه مالي موسسه به شوراي گسترش آموزش عالي ارسال نمايد .
ماده 21 ـ شوراي موسسه :
تشكيل شوراي موسسه و كميسيونهاي تخصصي ( آموزشي ، پژوهشي و دانشجويي ) آن طبق آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 249 جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود .
تبصره : تركيب اعضاي موسسه و اختيارات و وظايف آن مطابق آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور ـ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود .
ماده 22 ـ گزينش عمومي و علمي اعضاي هيات علمي و دانشجويان موسسه طبق ضوابط و مقررات جاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي توسط مراجع ذي صلاح انجام خواهد شد .
ماده 23 ـ پذيرش دانشجو براي موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طريق آزمونهاي رسمي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود صورت مي پذيرد .
ماده 24 ـ برنامه هاي آموزشي و آئين نامه هاي مربوط به امور آموزشي و امتحاني و انضباطي و شرايط پذيرش علمي دانشجو و مدت دوره تحصيلي و نوع دانشنامه اي كه با فراغ التحصيلان موسسه اعطا خواهد شد توسط رييس موسسه تهيه و پس از تاييد هيات امنا براي تصويب به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي گردد .
ماده 25 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي بر كليه امور موسسه حق نظارت خواهد داشت .
ماده 26 ـ انحلال موسسه :
موسسه در موارد زير پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي شود :
1 ـ به پيشنهاد موسس يا هيات موسس .
2 ـ در صورت تخلف موسسه از افراد اساسنامه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير قوانين و مقررات جاري كشور ، طبق آئين نامه رسيدگي به تخلفات موسسات .
ماده 27 ـ در صورتي كه شوراي گسترش آموزش عالي با انحلال موسسه موافقت ولي اصولي نمايد ، موسس يا هيات موسس موظف است اقدامات زير را انجام دهد :
1 ـ كليه تعهدات مربوط به دانشجويان خود را اتمام دوره هاي تحصيلات و امور فارغ التحصيلان آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به انجام برساند .
2 ـ كليه امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي و بانكها و شهرداريها و غير در اختيار موسسه قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذكور به موسس يا هيات موسس ارايه دهد .
3 ـ كليه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، نهادهاي عمومي و غير دولتي ، بانكها ، شهرداريها ، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي ( اعم از اعضاي هيات علمي و كارمندان خود ) انجام دهد و موسس يا هيات موسس با توافق صاحبان حق تعهدات موسسه را راسا بپذيرد .
ماده 28 ـ پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 27 و حل و فصول امور آموزشي و حقوقي موسسه و تصويب نهايي انحلال موسسه توسط گسترش آموزش عالي اقدامات زير را انجام خواهد شد :
1 ـ هيات تصفيه اي مركب از :
ـ نماينده حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
ـ نماينده حقوقي موسس يا هيات موسس .
ـ رييس وقت موسسه .
تشكيل و با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه موسسه را بر عهده خواهد داشت .
2 ـ مراتب تصويب انحلال موسسه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اداره ثبت شركتها اعلام مي شود تا موسسه طبق مقررات مربوط منحل شود .
تبصره : انحلال موسسه مادامي كه در اداره ثبت شركتها به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بي اثر است .
ماده 29 ـ پس از انجام تعهدات و تاديه كليه ديون موسسه و اعلام ختم تصفيه باقيمانده دارايي موسسه را به . . . . . . . . . منتقل مي شود .
تبصره : هيات تصفيه موظف است در مورد فوق صورت مجلسي كه به اعضاي كليه اعضاي هيات و . . . . . . . . خواهد رسيد تنظيم و يك نسخه از آن را به موسس يا هيات موسس و نسخه ديگر آن را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي تسليم نمايد .
ماده 30 ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش عالي خواهد بود .
ماده 31 ـ هرگونه تغيير در مواد اين اساسنامه با پيشنهاد موسس يا هيات موسس و تاييد شوراي گسترش آموزش عالي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان پذير خواهد بود .
ماده 33 ـ اين اساسنامه در 32 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ . . . . . . . شوراي گسترش آموزش عالي به تصويب رسيد و در جلسه . . . . . . . مورخ . . . . . . . . شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد .
رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيد محمد خاتمي

:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/03/19 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران