نظر به گذشت مسروق منهم قبل از اثبات جرم نزدحاكم ،قرارموقوفي تعقيب مغايربا فتواي حضرت امام رضوان الله عليه نبوده است

شماره فرجامي : 812/3415 تاريخ رسيدگي : 29/4/71 شماره دادنامه :281/12 فرجامخواه : رسيدگي به اعتراض دادسراي ... به قرار موقوفي تعقيب متهم مرجع رسيدگي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان :... رئيس و... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
پيرو گزارش و تصميم شماره 31113/2/70 اين شعبه به لحاظ اين كه قرار موقوفي تعقيب متهم قبل از لازم الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها صادر شده و دادسرا نيز درخواست تجديدنر نكرده پرونده را اعاده نموده تا در صورتي كه دادسراي محل قرار صادره را خلاف قوانين وضوابط ومقررات تشخيص بدهند وفق ماده 8 قانون مارالذكر، تجديدنظرخواهي معمول دارند0 پس از عودت پرونده آقاي دادستان عمومي ...به تاريخ 20/3/70 اعلام داشته است اولا" بزه سرقت غيرقابل گذشت مي باشد و فرضا" هم اگر با توجه به قاعده فقهي تدراالحدود بالشبهات حد سرقت ساقط شود تعزير آن ساقط نمي شود0 ثانيا" محكوم عليه بعد از صدور حكم قطعي هم مي تواند برابر ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري درخواست تخفيف مجازات نمايد كه اين عمل را نكرده است ، لذا صدور قرار موقوفي تعقيب موجه نيست . آقاي دادستان دستور ارسال پرونده را به دادگاه جهت اظهارنظرداده در تاريخ 30/2/70 دادگاه بدون اظهارنظر پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض محكوم عليه به ديوان عالي كشور ارسال داشته است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اقدام مقتضي دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با عنايت به مندرجات اوراق پرونده علي الخصوص دادنامه شماره 2100/5/64 نظر به اين كه مسروق منهم قبل از اثبات بزه در نزد حاكم جديد اعلام گذشت نموده اند بنا عليهذا صدورقرارموقوفي تعقيب متهم مغاير با فتواي حضرت امام رضوان الله عليه نبوده فلذا بارد ايرادات معنونه دادنامه تجديدنظر خواسته نتيجتا" ابرام مي گردد0 رئيس شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مستشارديوان عالي كشور ..

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64

281 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/04/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران