آئين نامه اجرائي مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 16468/ت 23931ه 24/4/1380
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پينشهادوزارت راه ترابري ، موضوع نامه شماره 1567/319-6510/105مورخ 30/9/1379سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به استناد مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آئين اجرائي مواد مذكور را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- كليات و تعاريف :
الف - كارفرما: وزارت راه وترابري ( شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه )0
ب - قرارداد زماني : قراردادي است كه بر اساس مفاد آن ، طي مدت زمان مشخص بهره برداري از شكبه ريلي به اشخاص حقيقي ياحقوقي بخش غير دولتي (خصوصي - تعاوني ) واگذار مي شود.
ج - قرارداد ظرفيتي : قراردادي است كه براساس مفاد آن ، بهره برداري از شبكه ريلي با مكان استفاده از ظرفيت شخصي از آن ، به اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش غير دولتي ( خصوصي و تعاوني ) واگذار مي شود.
د- خدمات ويژه : آن بخش از خدمات حمل و نقل بار ومسافر در راه آهن است كه علاوه بر وظايف قانوني به صورت فوق العاده و خاص ، به صاحبان بار يا مسافران ارائه مي شود.
ه - مجمع عمومي : مجمع عمومي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 2- خدمات توسعه و بهره برداري و نگهداري :
كارفرما مي تواند از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش غير دولت (خصوصي ، تعاوني ) در زمينه واگذاري خدمات و فعالتيهاي خود در موارد زير اقدام كند:
1- خدمات توسعه :
الف - مديريت طرح ، مديريت جذب سرمايه و سرمايه گذار0
ب - مطالعات و طراحي مراحل مختلف پروژه ها0
ج - فعاليت هاتي پيمانكاري ، ساخت و نصب تجهيزات 0
د - امور آزمايشگاهي و تداركاتي ونظارت بر عمليات اجرائي 0
ه - تامين ناوگان متناسب با نيازهاي توسعه بازار حمل و نقل ريلي 0
2- خدمات بهره برداري و نگهداري ،:
الف - امور بهره برداري از ظرفيتهاي شبكه ريلي از طريق انعقاد قرارداد زماني يا ظرفيتي 0
ب - خدمات كارگزاري و بازار يابي از طريق اعطاي نمايندگي 0
ج - امورتعميرات ،بازسازي ونگهداري آلات ناقله ريلي ومتعلقات 0
د - امور تامين وتوليد قطعات ، ماشين آلات ، سيستم هاوتجهيزات 0
ه - امور تعميرات و نگهداري زير بنايي ، شامل : بهسازي و باز سازي خط و ابنيه فني ، ارتباطات ، ماشين آلات ، ساختمانها و ايستگاهها و تاسيسات 0
و- تجهيز و بهره برداري از مجتمع هاي انبار وپايانه ها0
ز- راهبري قطاري وتوسعه 0
ح - امور نظارت ، بازرسي وكنترل كيفيت در قالب دستورالعملها واستاندارهاي تدوين شده 0
ط - خدمات مربوط به كارگاهها واماكن تجاري - خدماتي 0
ي - امور برق رساني ، آبرساني ، گازرساني ، تاسيسات ، ساختماني ، تعمير و نگهداري وسايط نقليه ، خدمات بهداشتي ، سرويسهاي اياب و ذهاب ، تخليه و بارگيري ، امور رفاهي ، امور مالي واداري ، امور تبليغاتي 0
ك - خدمات آموزشي ، پژوهشي ،رايانه اي ، مطالعاتي وطراحي بهبود سيستم ها0
ماده 3- واگذاري تجهيزات ، امكانات و اموال :
كارفرما مي تواند تجهيزات ، امكانات واموال واحدهاو فعاليتهاي واگذار شده را به شرط حفظ مالتكيت دولت بر خطوط ريلي و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمني استمرار خدمات وساير شرايط مندرج در ماده (128) قانون برنامه سوم ، به صورت بيع قطعي (به جز خطوط ريلي ) اجاره و براساس قوانين ومقررات جاري به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخل (خصوصي ، تعاوني ) واگذار كند. اين واگذاري از طريق انعقاد قرارداد و در موارد زيرانجام مي شود:
1- انتقال مالكيت اموال و دارايي مربوط به واحدهاي واگذار شده مربوط به حمل ونقل بار و مسافر، تعمير و نگهداري و بازسازي شبكه وناوگان حمل ونقل ريلي مربوط، شامل :
الف - وسايط نقليه ريلي ناوگان باري ، سمافري ولوكوموتيوها0
ب - كارگاههاي تعميرات واگن باري و مسافري ، دپوهاي سرويس و تعميراتي لوكوموتيو0
ج - كارخانه ها و كارگاههاي تامين وتوليد قطعات ، ماشين آلات ، سيستم ها وتجهيزات 0
د- كارگاههاي امور تعميرات و نگهداري و بازسازي خط وابنيه فني ، علايم و ارتباطات 0
ه - ساختمان ها و تاسيسات اداري ، پايانه ها، انباري ها و بار انازها0
و - ماشين آلات ، دستگاهها، تجهيزات وامكانات مربوط0
2- اجازه دادن واحدهاي ذكر شده در بند(1) به بخش غير دولتي داخلي (خصوصي ، تعاوني )0
3- سرمايه گذاري بخش غير دولتي داخل (خصوصي ، تعاوني )براي راه اندازي و فعال كردن خدمات ويژه راه آهن در حوزه هاي تحت مالكيت راه آهن 0
4- احداث خطوط جديد با رعايت مفاد قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري از طريق مشاركت 0
تبصره - كارفرما مي تواند بر اساس قوانين و مقررات جاري كمكهاي فني واقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري ارائه كند.
ماده 4- تشكيل شركتهاي مشترك با بخش غير دولتي :
كارفرما مي تواند بخشي از فعالتيهاي خود را از طريق تشكيل شكرتهاي مشترك با بخش غير دولتي داخل (خصوصي ، تعاوني ) و پس از تائيد مجمع عمومي شركت انجام دهد.
تبصره 1- كارفرما در ايجاد اين شركتها، مي تواند با استفاده از بخشي يا تمام امال واحدهاي تحت مالكيت خود مندرج در بند(1 ) ماده (3) آورده خود را تامين كند.
تبصره 3- سهام كارفرما در شركتهاي جديد نبايد بيش از چهل ونه درصد(49%) سهام باشد.
ماده 5- به منظور تامين امنيت حقوقي واقتصادي و تضمين مالكيت فردي وامكان دسترسي و بهره برداري آسان توسط بخش غير دولتي از شبكه ريلي ، ضوابط و مقررات مربوط توسط هيات مديره شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تصويب مجمع عمومي شركت ، قابل اجراء خواهد بود.
ماده 6- اجراي روشهاي تشويقي ، از قبيل تضمين يا بيمه سرمايه گذاري ، پرداخت مابه التفاوت نرخ تعرفه تكليفي با بهاي قيمت تمام شده ، تضمين سودآوري واحدهاي واگذار شده ، در قالب قوانين و مقررات مصوب مجمع عمومي شركت امكان پذير است.
ماده 7- شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، موظف است در صورت واگذاري واحدهاي تابعه ، آموزشهاي تخصصي لازم رابراي انتقال دانش فني به بخش غيردولتي ارائه كند.
ماده 8- در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي (خصوصي ، تعاوني ) طرف قرارداد، به همراه واحد واگذار شده ،انتقال كاركنان و كارگران واحدهاي مزبور را نير بپذيرند، كارفرما براساس قرارداد تنظيمي مي تواند تسهلات ويژه اي را با رعايت قوانين كه به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد، براي آنها قايل شود.
ماده 9- تعيين تكليف خسارات سوانح ناشي از خدمات وفعاليتهاي شخص ثالث (استفاده كنندگان از حمل ونقل ريلي را مشخص كرده و به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد. وضعيت ساير خسارات در قرار دادهاي منعقد شده مشخص مي شود.
ماده 10- قيمت گذاري خدمات حمل ونقل ريلي موضوع اين آئين نامه به شرط آنكه بيش از30درصد بازار مربوط در اختيار يك شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي نباشد، مشمول نرخ گذاري دولتي نخواهد بود.
ماده 11- در صورتي كه مجموع ميزان ارائه خدمات حمل و نقل ريلي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در حمل و نقل بار با مسافر درهر محور راه آهن از حد چهل 40درصد(40%) ظرفيت آن محور (مبداء-مقصد) فراتر رود قيمت گذاري خدمات مزبور در آن محور براي راه آهن نيز رقابتي مي شود.
تبصره - ظرفيت هر يك از محورهاي راه آهن ، در ابتداي هر سال ، پس از تصويب وزير راه وترابري مشخص خواهدشد.
ماده 12- همزمان و به مازات اقدامات مربوط به خصوصي سازي فعاليتهاي موضوع اين آئين نامه ،كارفرما موظف است ، پس از انجام بازنشستگي زودرس ، بازخريدي وانتقال كاركنان خود به واحدهاي ديگر، تغييرات ساختاري وتشكيلاتي خود را با اصلاح و حذف تشكيلات مربوط به فعالتيها وخدمات واگذار شده ، تهيه نمايد و پس از طي مراحل قانوني براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16429 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/05/06 :تاريخ ابلاغ 1380/04/20 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران