اصلاحيه آئين نامه اجرائي بند(د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

شماره 18022/ت 24892ه 22/4/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/4/1380 با توجه به نظريه رياست مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 3308ه/ ب مورخ 21/3/1380 تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي بند(د)تبصره (17)قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره ،موضوع تصويبنامه شماره 59583/ت 24356 ه مورخ 27/12/1379، بشرج زير اصلاح مي شود:
1- در ماده (1) عبارت (مراكز آموزش دولتي )به مركز(آموزش مديريت دولتي ) تغيير مي يابد.
2- در ماده (11) عبارت (مركز آموزش مديريت دولتي ) بعد از عبارت (وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) و عبارت (براساس آئين نامه مالي و معاملاتي ) بعداز عبارت (امكانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ) اضافه مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16429 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1380/05/06 :تاريخ ابلاغ 1380/04/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران