اغوا و اغفال شاكي كلاهبرداري محسوب است


تاريخ رسيدگي : نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتادويك شمسي شماره دادنامه :147/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 28228/10/70 صادره از شعبه 143 دادگاه كيفري يك 000مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
به موجب كيفرخواست شماره 2285/3/69دادسراي عمومي.00(الف ) 48 ساله فرزند.00 به اتهام 9 فقره كلاهبرداري تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است اجمال مسئله اينكه نامبرده با اغوا و اغفال شكات بر سبيل اخذ معافيت پزشكي ، تحويل ماشين كمپرسي و غيره مبالغي از آنها وصول مي كرد كه با اصتماع شكايت شكات خصوصي و انجام تحقيقات لازمه و ملاحظه مدارك ابراز شده پرونده تكميل و به استناد ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست رسيدگي شده است. دادگاه كيفري بدوا" به موضوع رسيدگي و حكم صادر كرده ولي پس از تذكر دادسرا با عدول از راي خود پرونده را به دادگاه كيفري يك ارسال و با حدوث اختلاف بين محاكم كيفري يك و دو و حل اختلاف حسب دادنامه شماره 88/520/8/70 ديوان عالي كشور بالاخره دادگاه مرقوم در فوق به موضوع رسيدگي و با احراز مجرميت متهم و با انطباق مورد با ماده ياد شده او را به تحمل دو سال حبس تعزيري ( با احتساب ايام بازداشت قبلي ) و پرداخت وجوه مورد كلاهبرداري به عنوان جزاي نقدي و پرداخت وجوه مورد كلاهبرداري در حق چهار نفر از شكات محكوم و در مورد دادخواستهاي واصله قرار ابطال دادخواست داده است. مراتب مورد اعتراض محكوم عليه واقع شده و چون دادگاه در نظرش باقي بوده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است ، هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد تجديدنظرخواهي در مورد دادنامه شماره 1228 28/10/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
چون از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نيامده است و از لحاظ رعايت تشريفات قانوني وضوابط و آيين دادرسي نيز اشكالي مشهود نيست لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته ابرام مي گردد.
رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور: مستشار شعبه :

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
54

147 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/03/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران