تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره )


شماره 57554/ت 24197ه 14/12/1379

وزارت راه وترابري - دفتر هيات دولت
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنابه پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي رحمان دادمان -وزير راه وترابري -به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور براي اجراي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) در امور زير تعيين ميشود:
1- شرايط عمومي قرارداد،تشخيص صلاحيت ،ارجاع كار،مبالغ فهرست بها وداوري موضوع اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- پيش پرداخت وتضمين و تنخواه گردان
3- فروش وواگذاري اموال و اماكن طرح مذكور
4- خريد كالا وخدمات از خارج كشور در حد ضرورت
5- جلب سرمايه گذاري و همچنين اختيارات موضوع قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري ازطريق مشاركت (به جز تبصره 2 ماده واحده قانون يادشده )
6- مصرف درآمد حاصل از خدمات فرودگاهي وپروازي
7- امور مربوط به حل فوري مشكلات اجرايي طرح تصميمات نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي موارد فوق كه با رعايت قوانين ومقررات مربوط اتخاذ خواهدشد ،در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع مي باشد و بارعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود0
معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي

16330 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1379/12/27 :تاريخ ابلاغ 1379/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران