آئين نامه اجرائي بند(ز)ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، دارايي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره 45534/ت 23831 ه 12/10/1379
وزارت اموراقتصادي ودارايي -وزارت بازرگاني -سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پيشنهاد شماره 1521/319-5664/105 مورخ 14/10/1379 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وباستناد بند (ز) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379-آئين نامه اجرائي بند يادشده را به شرح زير ، تصويب نمود:

ماده 1- براي تمام اشخاص حقيقي وحقوقي كه درمورد پرداخت تنخواه ارزي دريافتي خود براساس دستورالعملهاي صادرشده اقدام نموده اند ، برگ تسويه حساب قطعي صادر شود.
ماده 2- اشخاص حقيقي وحقوقي كه درمورد ميزان ونحوه پرداخت تنخواه ارزي دريافتي آنها ازسوي بانك توسعه صادرات ايران تعيين تكليف شده وبازپرداخت آن بطور اقساطي مورد توافق واقع شده است ، مكلفند در موعد مقرر (حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه )مانده تنخواه ارزي را تاديه نموده وبرگ تسويه حساب قطعي دريافت دارند.
ماده 3- اشخاص حقيقي وحقوقي كه تاكنون نسبت به بازپرداخت تنخواه ارزي دريافتي ، اقدامي ننموده اند ، بايد بدهي خود را به صورت ارزي (همان نوع ارز دريافتي )وبا احتساب كارمزد مربوط تسويه نموده و برگ تسويه حساب قطعي دريافت نمايند.همچنين تقسيط بدهي فوق درطي برنامه سوم توسعه ، باتوافق بانك توسعه صادرات ايران بلامانع است
تبصره 1- چنانچه بدهكاران موضوع مواد 2و3 اين آئين نامه درموعد مقرر بدهي خود را تسويه نمايند ، مشمول پرداخت نرخ سود كوتاه مدت تسهيلات بانكي خواهند شد.
تبصره 2- در مواردي كه صادر كننده نسبت به نظر بانك معترض است ، مي تواند موضوع رابراي حل اختلاف به كميسيوني مركب ازنمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني ، صنايع ، معادن وفلزات ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اتاق بازرگاني صنايع ومعادن و در مورد تعاوني ها اتاق تعاون ومركز توسعه صادرات منعكس نمايد.دبيرخانه اين كميته در وزارت بازرگاني مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

16277 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/10/20 :تاريخ ابلاغ 1379/10/04 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران