آئين نامه اجرائي بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 45068/ت 23623 ه 10/10/1379
وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري -وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
هيات وزيران درجلسه مورخ 2/9/1379 بنابه پيشنهاد مشترك سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ، شوراي پژوهشهاي علمي كشور ، وزارت علوم تحقيقات وفناوري ودانشگاه آزاداسلامي ، موضوع نامه شماره 1356/319 - 3577/105 مورخ 23/7/1379 و به استناد بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379-آئين نامه اجرائي ماده يادشده رابه شرح زيرتصويب نمود:

ماده 1- هدف : عبارت است از تقويت زمينه هاي مناسب جهت انجام مطالعه وپژوهش در بخشهاي مختلف اجرائي در كشوروكمك به افزايش تقاضا براي تحقيقات درآن بخشهابويژه :
1- افزايش بهره وري فعاليتهاي مختلف دستگاههاي اجرائي ازطريق انجام مطالعات وتحقيقات وبكارگيري نتايج آنهادرفرآيندهاي مربوط0
2- ايجاد پايه هاي لازم براي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش وكاستن از شدت عرضه محوري در اين بخش 0
3- ارتقاي سطح تصميم گيريهادر بخش دولتي براساس نتايج پژوهشهاي انجام شده 0
4- افزايش بهره وري در بخش پژوهش در راستاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور0
5- حمايت از پژوهشهاي كاربردي وتوسعه اي
ماده 2-كارفرماو سفارش دهنده دولتي (متقاضي ): وزارتخانه هاوياهر يك از دستگاههاي اجرائي است كه تحقيق به سفارش او انجام ميشود وازيافته هاي پژوهشي استفاده مينمايد.دستگاه پژوهشي (عرضه كننده وانجام دهنده پژوهش ) ، دانشگاه يا مركز تحقيقاتي دولتي يا غير دولتي است كه اجراي تحقيقات را به عهده دارد.
ماده 3- كليه وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرائي مي توانند نسبت به پيشنهاد پروژه پژوهشي اقدام نمايند.در تامين مالي پروژه ها ، اولويت با پروژه هايي است كه مجريان آنها از طريق آگهي عمومي از سوي دستگاههاي اجرائي انتخاب شده باشند.پيشنهاد پروژه بايد با ذكر مشخصات كامل حداكثر تا 31 تيرماه هرسال همزمان به سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورودبيرخانه كارگروه (كميته )ارسال گردد. در سال اول زمان پيشنهاد پروژه توسط كارگروه (كميته )موضوع ماده (4)تعيين مي گردد.
ساير شرايط پذيرش پروژه هاي كاربردي به شرح زير است :
1- كارفرما موظف است رسما حداقل چهل درصد(40%)از هزينه هاي پژوهشي را تامين وتعهد نمايد.
2- پروژه با مسئوليت وتاييد كارفرما داراي توجيه فني ، اقتصادي وفرهنگي باشد.
3- مدت اجراي پروژه بيش از 2 سال نباشدموارد استثناء در كار گروه (كميته )موضوع ماده 4 بررسي وتصويب مي شود. تبصره -درصورتي كه حجم اعتبارات پروژه هاي پژوهشي پيشنهادي بيش ازاعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه هرسال باشد ، باتوجه به استراتژي هاي كلي توسعه كشور مبني برايجاد تعادل ، پروژه هاانتخاب وتامين مالي مي گردد.
ماده 4- به منظور انتخاب وتصويب پروژه هاي پژوهشي ، كارگروهي (كميته اي )متشكل از5 نفر شامل نمايندگان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور (يك نفر از معاونت فرهنگي ، آموزشي وپژوهشي ويكنفر از معاونت ذيربط ديگر) ، وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ودستگاه اجرائي ذيربط(كارفرماوسفارش دهنده ) تشكيل مي گردد.كارگروه (كميته )مذكور پس از بررسي پيشنهادهاي رسيده حداكثر تا آخر شهريور ماه هرسال نسبت به انتخاب وتصويب پروژه هاي پژوهشي جهت تامين اعتبار اقدام مينمايد.
تبصره -دبيرخانه اين كارگروه (كميته )در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد بود.
ماده 5- نحوه تامين مالي پروژه هاي پژوهشي به شرح زير است :
1- پروژه هاي پژوهشي موضوع اين آئين نامه پس از تصويب براساس موافقتنامه اي كه بين سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ودستگاه پژوهشي مبادله مي شوداز محل رديف پيش بيني شده براي اين منظور تامين اعتبار مي گردد.نحوه مصرف اعتبارات مطابق ضوابط حاكم بر هزينه اعتبارات تحقيقاتي خواهد بود.
2- كارفرماموظف است حداقل چهل درصد(40%)هزينه هاي تحقيقاتي را قبل از تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي دولت به دستگاه پژوهشي پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت سهم كارفرما ، دولت تعهدي نسبت به پرداخت شصت درصد(60%)مابقي هزينه طرح پژوهشي ندارد.
تبصره 1- در صورتي كه بخش غيردولتي مجري پروژه پژوهشي باشد موافقتنامه بين سازمانهامديريت وبرنامه ريزي كشورودستگاه اجرائي (كارفرما)مبادله مي گردد.
تبصره 2- در صورت عدم انجام تعهدات مالي از سوي كارفرمادرهر زمان وتوقف پروژه پژوهشي به تشخيص كارگروه (كميته )مندرج در ماده (4)اين آئين نامه ، معادل اعتبارات پرداخت شده ازمحل اعتبارات كارفرما ، درساير برنامه هاوفصول بودجه كسر وجبران خسارات مي گردد بديهي است پذيرش پروژه هاي پژوهشي در آينده منوط به حسن سابقه كارفرما خواهد بود.
تبصره 3- اولويت بندي درتامين منابع مالي پروژه هاي پژوهشي بر اساس ميزان مشاركت كارفرما صورت ميگيرد.
ماده 6- كارفرما وسفارش دهنده دولتي مسئول حسن اجراي پروژه پژوهشي است وتخصيص منابع به دستگاه پژوهشي منوط به ارايه عملكرد توسط كارفرما خواهد بود كارفرماوسفارش دهنده موظف است پس از پايان طرح تحقيقاتي گزارشي از عملياتي كردن وبه كارگيري نتايج حاصل شده ازطرح رابه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورتسليم نمايد.
ماده 7- وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري وبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول حسن اجراي مفاد اين آئين نامه هستندوموظفند هر شش ماه يكبار عملكرد اجرائي آن رابه سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وهيات دولت گزارش دهند.
ماده 8- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور در چهارچوب وظايف نظارتي خود موظف است عملكرد پروژه هاي پژوهشي موضوع اين آئين نامه وگزارش عملياتي كارفرمارا ضمن اجرا ارزيابي ونتايج آن را ضمن بررسي بودجه در هرسال به هيات دولت گزارش دهد.
معاون اول رئيس جمهور -حسن حبيبي

16276 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/10/19 :تاريخ ابلاغ 1379/09/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران