آئين نامه اجرائي قانون سرباز قهرمان


شماره 45352/ت 20718ه 11/10/1379
وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح -وزارت كشور-سازمان تربيت بدني
هيات وزيران در جلسه مورخ 11/10/1379 بنا به پيشنهاد شماره 3354/11/111/162 مورخ 13/10/1377 وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وبه استناد تبصره 4 ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب 1376-آئين نامه اجرائي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين آئين نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف -سازمان : سازمان تربيت بدني
ب -ستاد كل : ستاد كل نيروهاي مسلح
پ - قانون : قانون سرباز قهرمان -مصوب 1376-
ت - ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2- كليه كساني كه در زمان صلح از طرف فدراسيونهاي ورزشي به عضويت تيمهاي ملي پذيرفته مي شوند و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند مشمول مفاد اين آئين نامه مي باشند.
ماده 3- سازمان سازمان صورت اسامي مشمولان قانون را به همراه تصاويردفترچه هاي آماده بخدمت آنان به منظورهماهنگي لازم به ستاد كل ارسال مي نمايد.
ماده 4- ستادكل حداكثرظرف يك ماه نسبت به درخواست سازمان بررسي وضمن تعيين مركز آموزش ، صورت اسامي مشمولان را براي اعزام به معاونت وظيفه عمومي ناجا ارسال مي نمايد.
تبصره -كليه مشمولان موضوع اين آئين نامه از طريق معاونت وظيفه عمومي ناجا وبا استفاده از اختيارات ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ، موضوع تصويبنامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 به مركز آموزش مشخص كه توسط ستاد كل تعيين شده است اعزام مي شوند.
ماده 5- چنانچه مشمولان موضوع اين آئين نامه در حين دوره آموزش نظامي ويا بعد از آن جهت سير مراحل انتخاب براي تيم ملي به اردوي آمادگي تيم ملي و يا بطور مستقيم به تيم ملي دعوت شوند ، بادرخواست سازمان وهماهنگي ستادكل ، دراختيارسازمان قرارخواهندگرفت
ماده 6- سازمان موظف است قبل از اعزام مشمولان قانون به مراكز آموزشي ، باستاد نيروي آموزش دهنده هماهنگي وطبق توافق هزينه هاي مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره -هزينه هاي مذكور دراين ماده به ازاي هر نفر در طول دوره آموزش نظامي برابر ضوابط ساير موارد مشابه ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين واعلام مي شود.
ماده 7- مشمولان اين آئين نامه از كليه حقوق ومزاياي قانوني كه براي پرسنل وظيفه در نظر گرفته شده ياازاين پس درنظرگرفته شود بهره مند مي شوند.
ماده 8- مشمولان اين آئين نامه ازنظر بيمه عمر وحوادث وخدمات درماني مشمول قوانين ومقررات مربوط به نيروهاي مسلح مي باشند.
ماده 9- مدت آموزش نظامي مقدماتي مشولان قانون توسط نيروي آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعيين مي شود.
تبصره 1- مشمولاني كه قبل از شروع خدمت ، آموزش نظامي مقدماتي را در نيروهاي مسلح گذرانده باشندبا ارايه گواهي به مركز آموزش ، ازآموزش نظامي معاف خواهند شد.
تبصره 2- نيروي آموزش دهنده مكلف است پس از پايان آموزش نظامي مقدماتي بلافاصله مشمولان اين آئين نامه را به منظور ادامه خدمت دوره ضرورت به سازمان معرفي وسازمان نيز موظف است تاريخ شروع به خدمت آنان را به مركز آموزش دهنده اعلام نمايد.
ماده 10- مشمولان اين آئين نامه در دوران خدمت در تيم ملي به عنوان مامور به خدمت در فدراسيونهاي ورزشي انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت ماموريت حق فعاليت در هيچ باشگاه يا تيم ورزشي غيرنظامي ، مگر با موافقت ستاد كل را نخواهند داشت 0
ماده 11- سازمان موظف است تخلف مشمولان اين آئين نامه رابراساس آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به نيروهاي مربوط اعلام نمايد. نيروي مربوط حداكثر ظرف 2 ماه نتيجه رسيدگي واقدام لازم را به سازمان اعلام مي نمايد.
تبصره 1- مشمولان موضوع اين آئين نامه از لحاظ انجام وظيفه مشخص درسازمان ، تابع قوانين ومقررات سازمان خواهند بود.
تبصره 2- در صورتيكه سازمان نتواند از افراد مشمول اين آئين نامه در تيمهاي ملي استفاده نمايد ، موظف است با هماهنگي ستاد كل درخصوص بازگرداندن افراد ياد شده به سازمان مربوط اقدام كند
ماده 12-سازمان مكلف است در صورت نياز تيمهاي ورزشي نيروهاي مسلح به مشمولان اين آئين نامه جهت شركت در مسابقات آسيايي يا جهاني مربوط به نيروهاي مسلح (سيزم ) ، آنان را براي شركت در مسابقات دراختيار ستاد كل قراردهد وستاد كل بايد پس از پايان مسابقات آنان را به سازمان اعاده نمايد.
ماده 13- مشمولان ماده 6 اين آئين نامه ياكساني كه دفترچه آماده به خدمت نگرفته اند ، از شمول بند 2 ماده 18 قانون گذرنامه - مصوب 1351-مستثني مي باشندو تنهابراي شركت در اردوهاي آمادگي و مسابقات ورزشي اعلام شده ازسوي سازمان مجازبه خروج ازكشورمي باشند.
تبصره 1- نمونه امضاي مقام مسئول سازمان براي درخواست صدور مجوز خروج از كشور ، ازطريق معاونت وظيفه عمومي ناجا بصورت كتبي از سازمان اخذو به اداره كل گذرنامه معرفي مي شوند.
تبصره 2- اداره كل گذرنامه مكلف است اسامي مشمولان اين ماده را كه دراجراي اين آئين نامه از سوي سازمان به منظور خروج ازكشور جهت آنان درخواست صدور گذرنامه شده است ، به معاونت وظيفه عمومي ناجا تنها جهت اطلاع اعلام نمايد.
ماده 14- سازمان موظف است مشمولان اين آئين نامه را در پايان دوره خدمت ضرورت براي دريافت كارت پايان خدمت به نيروي آموزش دهنده معرفي نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16276 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/10/19 :تاريخ ابلاغ 1379/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران