اصلاحيه آئين نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان


شماره 44395/ت 23829 ه 4/10/1379

سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور-بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/10/1379 باتوجه به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 2948ه/ب مورخ 1/9/1379 تصويب نمود:
ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ، موضوع تصويب نامه شماره 23510/ت 18060 ه مورخ 10/8/1378 حذف وشماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16276 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/10/19 :تاريخ ابلاغ 1379/10/04 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران