تكميل آئين نامه مديريت دانشگاهها


شماره 3819/دش 15/11/1379

(مصوب جلسه 473 مورخ 27/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 473 مورخ 27/10/1379 ، بنا به پيشنهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها(نامه شماره 371/01/ن دم مورخ 22/3/1379 )درخصوص تكميل آئين نامه مديريت دانشگاهها(ابلاغيه شماره 1640/دش مورخ 12/5/1370 )تصويب كرد بند ذيل به تركيب اعضاي شوراي دانشجويي دانشگاههااضافه شود:
(مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههايانماينده ايشان )
رئيس جمهور ورئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

16328 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/12/23 :تاريخ ابلاغ 1379/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي انقلاب فرهنگي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران