لايحه قانوني الحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كسانيكه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند


ره 1053 د 16/10/1358

وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني الحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كسانيكه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند مصوب 22/8/1358 كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – تبصره زير به لايحه قانوني منع استخدام كسانيكه متدين به يكي از اديان رسمي اسلام، زرتشتي ، كليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوبت 29/8/1358 الحاق ميگردد.
تبصره – چنانچه به تشخيص وزارت دفاع ملي افراد مشمول تبصره 1 اين قانون در مدت خدمت تبليغ مرامي ننموده و صادقانه انجام وظيفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبليغ و فعاليت مرامي به نسبت سنوات خدمت بازنشسته و يا بازخريد خدمت خواهند شد.
در مورد افراد مشمول تبصره 2 در صورت واجد بودن شرايط فوق كماكان حقوق مربوطه را دريافت خواهند نمود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10179 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/11 :تاريخ ابلاغ 1358/10/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران