لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه

شماره 892 د 12/10/1358

وزارت امور اقتصاد و دارائي
لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه كه در جلسه مورخ 13/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – به دولت اجازه داده ميشود كه تا مبلغ 350 ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره بابت مطالبات بانك مركزي ايران ناشي از اعتباراتي كه به تضمين و يا تعهد سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران اعطاء شده است با رعايت مقررات مربوط منتشر نموده و براي تسويه مطالبات مذكور در اختيار بانك مركزي ايران قرار دهد.

10179 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/11 :تاريخ ابلاغ 1358/09/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران