لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فراغ التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانش آموزان فارغ التحصيل دبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهره مند شده اند در صورت انصراف از استخدام آنان

شماره 296 د 29/9/1358

وزارت آموزش و پرورش
لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فراغ التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانش آموزان فارغ التحصيل دبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهره مند شده اند در صورت انصراف از استخدام آنان كه در جلسه مورخ 17/9/58 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده :– در مورد فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن كه از حقوق كارآموزي و كمك هزينه تحصيلي وزارت آموزش و پرورش استفاده نموده اند و متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميباشند و يا دانش آموزان فارغ التحصيل دبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهره مند شده اند و در مقابل تعهد خدمت دارند در صورتيكه وزارت آموزش و پرورش از استخدام آنها منصرف شود مدارك تحصيلي بمتعهدين تسليم و تعهد آنان لغو خواهد شد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10179 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/11 :تاريخ ابلاغ 1358/09/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران