لايحه قانوني اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون مزبور و اصلاح تبصره 5 همان ماده

شماره 11 د 17/9/1358

وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح و الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون مزبور و اصلاح تبصره 5 همان ماده كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – 1- از تاريخ 22/11/1357 عنوان (قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي) به (قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران) تغيير مييابد و ماداميكه سازمانهاي ژاندارمري كل كشور و شهرباني جمهوري اسلامي داراي قوانين ومقررات جداگانه مربوط به خود نشده اند كماكان تابع مقررات مذكور خواهند بود.
2- تبصره 5 ماده 102 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران با اصلاحاتي به تبصره 7 تبديل و تبصره هاي 5و 6 و 8 بشرح زير بماده مذكور اضافه ميگردد:
تبصره 5- پرسنلي كه با داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت مستند باحكام صادره از دادگاه هاي انقلاب اسلامي اخراج شده و يا ميشوند از تاريخ اخراج با عائله تحت تكفل آنان با رعايت تبصره 4 اين ماده برابر مقررات تبصره 2 ماده مزبور رفتار خواهد شد و هر گاه مدت خدمت آنان كمتر از بيست سال تمام باشد مستمري عائله تحت تكفل در مورد كسانيكه پانزده سال تمام يا بيشتر سابقه خدمت دارند بر مبناي همان سالهاي خدمت و درباره سايرين بمأخذ سالهاي خدمت با ارفاق پنجسال بشرطي كه از پانزده سال بيشتر نشود و حسب مورد از بودجه وزارت دفاع ملي يا وزارت كشور (ژاندارمري، شهرباني) پرداخت خواهد شد.
تبصره 6- باوراث مستمري بگير پرسنل وظيفه كه بموجب احكام صادره از دادگاههاي انقلاب اسلامي معدوم شده يا ميشوند برابر مقررات ماده 91 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مربوط بفوت عادي رفتار خواهد شد مشروط بر اينكه دادگاه انقلاب اسلامي رأي پرداخت مستمري داده باشد.
تبصره 7- مشمولين مقررات تبصره 2و 3 و 4و 5و 6 حق استفاده از هيچيك از مزاياي بازنشستگي و عناوين مربوطه نخواهند داشت.
تبصره 8- درتمام تبصره هاي فوق الذكر هيچيك از موارد نبايستي با احكام صادره دادگاههاي انقلاب مغايرت داشته باشند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10179 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/11 :تاريخ ابلاغ 1358/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران