لايحه قانوني اصلاح بعضي از موارد آئين نامه استخدامي بيمه مركزي ايران و الحاق مواد و تبصره هائي به آن

شماره 683 د 6/10/1358

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
لايحه قانوني اصلاح بعضي از موارد آئين نامه استخدامي بيمه مركزي ايران و الحاق مواد و تبصره هائي به آن كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

1- ماده 17 بشرح زير اصلاح مي شود:
كساني كه به استخدام بيمه مركزي ايران در مي آيند باستناد شغلي كه براي آن استخدام مي شوند در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي گردند و در صورتي كه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يك پايه در گروه شغلي مورد تصدي به آنان اعطاء ميشود، مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو خدمت دولتي محسوب ميشود. حكم اين ماده شامل كليه مستخدميني كه طبق اين مقررات به استخدام شركت درآمده اند نيز مي باشد.
تبصره – مدت خدمت مستخدمين بيمه مركزي ايران در مدارس غير دولتي مشمول فرمان آموزش رايگان با رعايت ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس مذكور مصوب 19 مرداد ماه 1356 پيش بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان محسوب ميشود.
2 - – تبصره 2 ماده 19 بشرح زير اصلاح مي گردد:
مستخدميني كه ارتقاء گروه يافته يا مي يابند در پايه أي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده اند و در موارديكه پايه قبلي مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء ميشود.
3 –- ماده 20 بشرح زير اصلاح ميشود:
در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ثابت ميتوان شغلي در گروه پائين تر باو ارجاع كرد و در اينصورت مستخدم در پايه أي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلي با پايه گروه جديد را دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي بخدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در غير اينصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد. هر نوع افزايش حقوق ناشي از ترفيع پايه اينگونه مستخدمين بابت تفاوتهاي مذكور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه بترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب ميشودتا بالاترين گروهي كه قبلا" دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند ج ماده 19 با داشتن شرائط مجاز است و در اينصورت در پايه أي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پائين تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.
4- درماده 24 عبارتهاي (با تاييد شوراي حقوق و دستمزد) و (و تأييد شواري حقوق و دستمزد) حذف ميشود.
5- تبصره أي بشرح زير بعنوان تبصره 3 به ماده 28 الحاق ميشود:
تبصره – مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز بيمه مركزي ايران مشروط به اينكه منجر باخذ مدرك تحصيلي شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.
6- درماده 31 عبارت (پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور) حذف ميشود.
7- ماده 34 بشرح زير اصلاح ميشود:
كليه سوابق خدمت دولتي قبلي مستخدمين موضوع بند الف ماده 32 از نظر بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب ومشمول مقررات تبصره هاي 1 و 2 ماده 85 قانون استخدام كشوري خواهد بود.
8- در ماده 43 عبارت (مكرر در مورد تدريس با )به عبارت (مگر اينكه) تغيير و عبارت (را تحصيل كرده باشد) به بعد از (بيمه مركزي ايران) اضافه ميشود.
9- ماده 60 بشرح زير اصلاح و بندهاي الف و ب آن حذف ميشود:
بيمه مركزي ايران مكلف است گروه و پايه مستخدمين ثابت خود را كه در تاريخ تصويب آئين نامه استخدامي بيمه مركزي ايران در خدمت داشته است پس از اجراي ماده 12 اين آئين نامه باستناد شغل مورد تصدي با احتساب كليه سنوات خدمت دولتي بازاء هر دو سال يك پايه تعيين كند.
10- عبارت (بندهاي الف و ب) درتبصره 1 ماده 60 حذف ميشود.
11- تبصره ذيل تحت عنوان تبصره 2 به ماده 60 الحاق گردد:
تبصره – سوابق خدمت مستخدمين شركتها و مؤسسات خصوصي كه با اجازه قانون به شركت دولتي تبديل شده يا ميشوند در اجراي اين ماده و ساير مواد اين آئين نامه قابل احتساب ميباشد.
12- شرح زير بعنوان ماده 62 به آئين نامه استخدامي بيمه مركزي ايران الحاق ميشود:
ماده 62- بيمه مركزي ايران مكلف است بر اساس مشاغل مستمر مصوب خود مستخدمين پيماني و همچنين كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به كار گمارده شده اند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در خدمت دارد بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتي باستخدام ثابت درآورد. گروه شغلي آنان براساس طرح طبقه بندي مشاغل و پايه آنان بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي يك پايه تعيين خواهد شد.
13- آثار مالي مترتب بر اين اصلاحيه از 1/7/1357 قابل پرداخت ميباشد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10177 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/09 :تاريخ ابلاغ 1358/09/21 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران