لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني


شماره 57384 23/7/1358
وزارت مسكن و شهرسازي
ماده واحده - چنانچه كارمندي حداقل چهارسال در خانه سازماني موضوع قانون استفاده از خانه هاي سازماني مصوب خردادماه 1346 ساكن بوده و در همان خانه به افتخار بازنشستگي نائل شده باشد و از مدت ساختمان خانه مذكور حداقل ده سال گذشته باشد و كارمند بازنشسته خود و همسر و اولاد تحت تكفل وي فاقد خانه مسكوني باشند وزير مسكن و شهرسازي ميتوانند بنا به گزارش اداره كل مسكن و شهرسازي و تأييد استاندار ، اجازه فروش خانه سازماني را به كارمند بازنشسته مذكور صادر نمايد .
تبصره 1- قيمت خانه سازماني وسيله كارشناس رسمي تعيين و نقدا اخذ خواهد شد .
تبصره 2- وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني بشرح فوق بايد صرف ايجاد خانه هاي سازماني جديد گردد
نخست وزير

10100 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/08/03 :تاريخ ابلاغ 1358/07/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران