لايحه قانوني اصلاح سازمان ثبت اسنادواملاك كشور

شماره 1395/7 - 25/2/1358

ماده 1- براي تصفيه واصلاح سازمان ثبت اسنادواملاك كشورهييتي مركب ازپنج نفرازقضات دادگستري وكارمندان سازمان مذكوربعنوان عضو اصلي ودونفرعضو علي البدل به پيشنهاد وزير دادگستري وتصويب هييت وزيران تشكيل خواهدشد0مدت اختياراين هييت ششماه است 0
ماده 2-هييت براي اصلاح سازمان ثبت اسنادواملاك ازطريق تنزيل رتبه ومقام كاركنان سازمان مزبور وانفصال موقت يادايم آنان ازخدمت سازمان ثبت اسنادواملاك كشور يا ازخدمت دولت ياازطريق بازنشستگي آنان حسب مورداقدام خواهدكرد0تصميمات هييت باكثريت آراء مناط اعتباروقطعي است 0
نخست وزير

9982 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/03/12 :تاريخ ابلاغ 1358/02/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران