اصلاح عبارتي لايحه قانوني

شماره 539/6 - 24/2/1358

سازما ن اموراداري واستخدامي كشور
درجلسه مورخ 18/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي تبصره ذيل ماده واحده لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي ازمقامات مذكوردرتبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده وياميشوندبشرح زيراصلاح گرديده :
عبارت ((ماده 32قانون استخدام كشوري ))بعدازعبارت 000000000((درموردمشمولين بندهاي ( ب ) و ( پ ) )) حذف وجمله ((اين قانون ))جايگزين آن ميگردد0
وزيرمشاور وسرپرست سازمان اموراداري واستخدامي كشور

9972 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/02/31 :تاريخ ابلاغ 1358/02/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران