قانون اصلاح ماده 11كنوانسيون تجارت بين الملي گونه هاي جانوران وگياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران

شماره 1099/1 14/3/1367
جناب آقاي نخست وزير
لايحه ي شماره ي 85072/ل 11 مورخ 16/4/1366دولت در خصوص مادهي 11 كنوانسون تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ 29/2/1367مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است جهت اجراء به مسئوولان ارسال مي گردد.
رئيس جمهور -سيد علي خامنه اي
21/3/1367
شماره 16896/ق 31
سازمان حفاظت محيط زيست قانون اصلاح ماده 11كنوانسيون تجارت بين الملي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران كه در جلسة روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار وسيصدو شصت وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1367به تاييد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 1099/1مورخ 14/3/1367رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجراء به پيوست ابلاغ مي گردد.
نخست وزير – مير حسين موسوي

ماده واحده – اصلاح قسمت ((الف )) بند 3 ماده 11كنوانسيون تجارت بين الملي جانوران وگياهان وحشي در معرض نابودي ، به شرح زيل تصويب واجازه تسليم سند قبولي دولت نسبت به آن داده مي شود :
((الف - وضع مقررات كه به موجب آنها اختياراتي به دبير خانه جهت انجام وظايف محوله تفويض خواهدشد وتسهيل مقررات مالي))
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسة علني روز پنجشنبه بيست ونهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو شصت وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1367به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

12613 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1367/03/28 :تاريخ ابلاغ 1367/02/29 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران