قانون استفساريه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور


شماره 2637 ـ ق 1/9/1377

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح استفساريه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس مطرح و نظر مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل صد و بيست و سه قانون اساسي ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 56986 7/9/1377
سازمان برنامه و بودجه
قانون استفساريه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2637ـ ق مورخ 1/9/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

موضوع استفسار :
ماده واحده ـ آيا مراد قانونگذار از موسسات مذكور در بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور كليه موارد مذكور در بند «هـ» مي باشد يا فقط مقصود موسسات پژوهشي و آموزشي عالي است ؟
نظر مجلس :
در بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور تصويب 8/11/76 ابهامي نيست و منظور از موسسات مذكور كه از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معاف خواهند بود موسسات پژوهشي و آموزشي عالي است كه با مجوز قانوني تاسيس شده اند موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/08/17 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران