قانون تشكيلات شوراي نگهبان


شماره 2588 ـ ق - 24/8/1377
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 23135 /19191 مورخ 13/4/1377 دولت در مورد تشكيلات شوراي نگهبان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي يكصد و بيست و سه قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 57132 7/9/1377
شوراي نگهبان
قانون تشكيلات شوراي نگهبان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و طي نامه شماره 2588ـ ق مورخ 24/8/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ شوراي نگهبان ميتواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآورد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران