تصويبنامه راجع به ماموريت مستخدمان رسمي به ستاد اقامه نماز

شماره 53138/ت 19916 هـ - 3/9/1377

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تعيين وزارتخانه ها و موسسات مشمول بند «ب» ماده 11 قانون استخدام كشوري كه براساس اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 18998/ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير اجرا ابلاغ مي شود :
« ستاد اقامه نماز و جزو موسسات انتشار اشاره شده در بند 10 فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند «ب» ماده 11 قانون استخدام كشوري منضم به آئين نامه ماموريت محسوب مي گردد و ماموريت تا 50 نفر از مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به ستاد ياد شده با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان با توافق دستگاههاي ذيربط از اعتبار سازمان متبوع با اعتبار ستاد اقامه نماز پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور شش ماه مجاز است تمديد ماموريت در صورت نياز ستاد و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني و با رعايت مقررات مربوط امكان پذير است . »
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/09/03 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران