تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به قيمت فروش كمباين


شماره 54056 / ت 20424 هـ - 20/8/1377

وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع ـ وزارت كشاورزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براساس اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545/ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد پشتيباني ياد شده به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد :
1 ـ قيمت فروش هر دستگاه توليدي شركت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان به مبلغ 130 ميليون ريال تعيين ميشود .
2 ـ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قيمت تمام شده يكصد دستگاه كمباين كلاس آلماني ساخته شده وارداتي توسط بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزي را بررسي و برآورد نمايد چنانچه قيمت فروش كمباين هاي مذكور بيش از قيمت محاسباتي سازمان مزبور باشد بنگاه مذكور براي كمباين هاي موجود خود بايد ما به التفاوت پرداخت كند .
كمباين هايي كه قبلا به مردم واگذار شده است مشمول پرداخت ما به التفاوت نمي باشند .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/07/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت صنايع
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران