قانون استفساريه نسبت به 1 - تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي و 2 - بند ك تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 2532 ـ ق - 17/8/1377

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 34572 / 20004 مورخ 24/6/1377 دولت در مورد استفساريه نسبت به 1 تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي و 2 بند ك تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 13/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

شماره 53967 23/8/1377
وزارت نيرو
قانون استفساريه نسبت به 1 تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي و 2 بند ك تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2532 ـ ق مورخ 17/8/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

موضوع استفسار :
ماده واحده ـ
1 ـ آيا وجوهي كه بابت حق انشعاب يا وديعه و هزينه هاي برق رساني ، گاز و تلفن همه ساله توسط شركتهاي برق و سازمان آب و برق خوزستان ، شركت ملي گاز و شركتهاي استاني گاز و شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استانها از مشتركين به عنوان منابع جهت تامين هزينه هاي سرمايه اي دريافت گرديده و مي گردد از جمله حقوق عمومي مذكور در تبصره 5 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري محسوب است يا خير ؟
2 ـ آيا منظور از عبارت « عملكرد در بودجه هاي سنواتي شركتها » مندرج در بند ك تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عملكرد سالانه شركتها مبتني بر ارقام مندرج در صورتهاي مالي پايان سال آنها مي باشد يا امر ديگري مورد نظر بوده است ؟
نظر مجلس :
1 ـ وجوه مذكور به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شركت تلقي نمي گردد و به همين لحاظ مشمول ماليات نمي گردد .
2 ـ منظور از عبارت «عملكرد در بودجه هاي سنواتي شركتها» مندرج در بند ك تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عملكرد سالانه شركتهاست كه در طول يك سال مالي به وقوع مي پيوند و تمام سود ويژه مندرج در صورتهاي مالي سالانه اين شركتها (برق منطقه اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان ) با تصويب مجمع عمومي آنها جهت انجام هزينه هاي سرمايه اي طرحهاي شركتهاي مذكور قابل اختصاص است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/08/06 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نيرو
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران