تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد فروش كالا...


شماره 52395/ت 20411 هـ 11/8/1377

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد سازندگي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت صنايع ـ وزارت كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره 64545 /ت 18583 هـ مورخ 15/6/1377 در جلسه مورخ 28/7/1377 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد :
تبصره هاي ذيل به بند 3 تصويبنامه شماره 4073 مورخ 23/4/1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اضافه ميشود :
تبصره 1 : اولويت فروش كالا به خريداران به قيمت پايه مندرج در اين بند و از طريق مزايده عمومي خواهد بود .
تبصره 2 : فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي كالاهاي سريع الفساد ، كالاهاي انهدامي (داراي مصرف ثانويه ) كالاهاي سريع الاشتغال احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد به قيمت كارشناسي خواهد بود .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/07/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
وزارت بازرگاني
وزارت كشور
وزارت صنايع
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران