قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


شماره 2468 ـ ق - 28/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسيجي به دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي كه در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ 15/7/1377 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 50210 4/8/1377
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت آموزش و پرورش
قانون الحاق يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1377 به تاييد شوراي اسلامي و در تاريخ 26/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2468 ـ ق مورخ 28/7/1377 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ يك تبصره به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 30/11/1376 و مصوبات بعدي بشرح زير الحاق مي گردد :
تبصره ـ آن دسته از پرسنل كادر ثابت ، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح كه حداقل 6 ماه پيوسته يا 9 ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات بصورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته اند با تاييد بالاترين مقام هر يك از سازمانهاي نيروهاي مسلح ( حسب مورد توسط ارتش ، سپاه نيروي انتظامي ، ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه ) ميتوانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند .
تعيين مدت حضور داوطلبانه پرسنل با توجه به مقررات داخلي نيروهاي مسلح ضوابط اعزام به ماموريتها و تعيين خطوط مقدم جبهه براساس دستورالعملي مي باشد كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور تدوين و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ميرسد .
آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و به تصويب هيات دولت مي رسد و ستاد فرماندهي كل قوا موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون فهرست اسامي واجدين شرايط اين ماده واحده را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 15/7/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/07/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران