قانون تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثار گران مشمول قانون استخدام كشوري ، به كارمندان ايثار گر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته همچنين كارمندان ايثار گر...


شماره 2461 ـ ق - 26/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 50702 / 15088 مورخ 17/1/1377 دولت در مورد تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثار گران مشمول قانون استخدام كشوري به كارمندان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته همچنين كارمندان تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

شماره 49874 4/8/1377
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
قانون تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثار گران مشمول قانون استخدام كشوري ، به كارمندان ايثار گر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته همچنين كارمندان ايثار گر تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2461 ـ ق مورخ 26/7/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
قانون تسري امتيازهاي اعطا شده به ايثار گران مشمول قانون استخدام كشوري ، به كارمندان ايثار گر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته همچنين كارمندان ايثار گر تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران .
ماده واحده ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه امتيازهاي اعطا شده به ايثار گران مشمول قانون استخدام كشوري به كارمندان ايثار گر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته همچنين كارمندان ايثارگر تابع قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 تسري مي يابد .
تبصره 1 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 ـ اعطا امتيازات بصورت مضاعف به مشمولان موضوع اين قانون ممنوع مي باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 12/7/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/7/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/07/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران