اصلاحيه آئين نامه اجرائي بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1377 كل كشور


شماره 38413 / ت 20082 - 29/7/1377

وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان برنامه و بودجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 26/7/1377 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 1978 هـ / ب 6/5/1377 )تصويب نمود :
در ماده 1 اين آئين نامه اجرائي بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1377 كل كشور .
ـ موضوع تصويبنامه شماره 220/ت 19477 هـ مورخ 11/1/1377 ـ عبارت « و يا اعضاي هيات علمي آنها (با تاييد مديريت مربوط » از محل فعلي حذف و به پس از عبارت «ايران» افزوده ميشود .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/07/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران