استفاده از قاعده تعدد بزه و تشديدمجازات


شماره فرجامي : 8/12/3356 تاريخ رسيدكي :30/6/70 شماره دادنامه : 403/12 فرجامخواه : رسيدگي به اعتراض محكوم عليه مرجع رسيبدگي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان ... رئيس و ... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
حسب محتويات پرونده دادسراي عمومي ... به اتهام 1آقاي ( الف ) فرزند ... ، 2 آقاي ( ب ) فرزند ... ، 3 آقاي ( ج ) فرزند ... ، 4 آقاي ( د ) فرزند ... ، 5 آقاي ( ه ) فرزند ... ، 6 آقاي ( و ) فرزند ... اولي و دومي به شركت در سي فقره سرقت و بقيه به خريد و مال مسروقه رسيدگي كرده با توجه به شكايت شكات وگزارشات آگاهي و كشف قسمتي از اموال مسروقه و اقرار و اعتراف صريح متهمان ، اتهامات انتسابي به متهمين را محرز دانسته و به استناد ماده 213 قانون حدود و قصاص و مقررات آن و ماده 110 قانون تعزيرات و با رعايت مواد 25 و20 قانون مجازات اسلامي درخواست تعيين كيفر براي آنان نموده است 0 پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي كيفري يك ... ارجاع شده شعبه مرقوم پس از رسيدگي توجها" به دلايل احصائي اتهامات انتسابي به متهمان رديفهاي يك و دو را محرز دانسته باتوجه به اعلام گذشت تعدادي از شكات به شرح اوراق مضبوط در پرونده و نيز با توجه به اين كه حسب محتويات پرونده ، سرقتهاي ارتكابي متهمين حايز و جامع الشرايط حد نمي باشند با سقوط حد سرقت و عدول ازماده استنادي دادسرا در كيفرخواست دادگاه به استناد ماده 108 قانون تعزيرات با رعايت مواد20 و 25 قانون مجازت اسلامي توجها" به آراء صادره از شعب ديوان عالي شكور در موارد مشابه بااستفاده ازقاعده تعدد بزه و تشديد مجازات دادگاه هر يك از متمان آقاي ( الف ) و آقاي ( ب ) را به تحمل هيجده ماه حبس تعزيري بدون احتساب ايام بازداشت قبل يمحكوم نموده و در مورد درخواست آقايان ( ض ) و ( ح ) و ( ت ) سه نفر از شكات مذكور چون ميزان و نوع و مشخصات دقيق اموال مورد مطالبه در پرونده مشخص نبوده دادگاه شكات را ارشاد نموده است تا برار استرداد اموال خود به مراجع حقوقي مراجعه نمايند و نيز دادگاه در مورد اتهام 1 آقاي ( ج ) فرزند ... علم و اطلاع به مسروقه بودن اموال مورد معامله نداشته اندبه لحاظ فقد دليل حكم بر برائت متهمين صادر و اعلامداشته است 0 دادگاه پرونده را در مورد احدي از متهمين به نام آقاي ( و ) مفتوح نگهداشته است 0 پس از ابلاغ حكم ، محكوم عليها به راي صادره اعتراض كرده اند كه مشروح لوايح اعتراضي به هنگام شور قرائت خواهد شد 0 در تاريخ 26/1/70 دادگاه به اعتراض رسيدگي كرده آن را وارد ندانسته و با بقاء در حكم ، پرونده را جهت بررسي به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكوم عليها به اين شعبه ارجاع شده ا ست 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد 0 پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر نقض راي دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
با عنايت به مندرجات اوراق پرونده دادنامه تجديدنظرخواسته توجها" به ماده 25 قانون مجازات عمومي وراي شماره 1531/12/68 وحدت رويه صادر شده بناءعليهذا ايراد و اعتراض محكوم عليهابه دادنامه تجديدنظرخواسته وارد نبوده به لحاظ فق اشكال مهم موجب نقض دادنامه مذكور نتيجتا" ابرام مي گردد0
رئيس شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مستشارديوان عالي كشور ..

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65

403 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/06/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران