درب طويله محل نگهداري گوسفندان قفل نبوده است (درحرزنبوده ) پس ساقط است


تاريخ رسيدگي : 17/3/71 شماره دادنامه : 200/20 تجديدنظر خواه : آقاي ( الف ) دادگاه كيفري يك ... مرجع رسيدگي شعبه 20 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان ... رئيس و ... عضومعاون

خلاصه جريان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقاي ( الف ) به اتهام سرقت 34راس گوسفند متعلق به آقاي ( ب ) مورد تعقيب قرارگرفته است و دادسراي عمومي ... باصدور كيفرخواست شماره 201384/7/1370 و تطبيق جرم انتسابي با مواد212و213 قانون حدود و قصاص و مقررات آن درخواست تعيين مجازات كرده است 0 متهم در تحقيقات مقدماتي به ارتكاب سرقت اقرارنموده اما گفته است كه درب طويله محل نگهداري گوسفندان قفل نبوده 0 دادگاه كيفري يك ... به موضوع رسيدگي كرده دراين مرحله از رسيدگي شاكي اعلام داشته كه رضايت داده است ، موضوع شكايت سرقت گوسنفدان به وسيله آقاي ( الف ) بوده و متهم به ارتكاب جرم انتسابي اقرار نموده و دادگاه با احراز مجرميت كه بر مبناي اقارير متهم و كشف اموال مسروقه عمل گرديده و اين كه به لحاظ گذشت حد سرقت ساقط گرديده به استناد ماده 203 قانون راجع به مجازات اسلامي و رعايت بند 5 ماده 35 قانون مزبور آقاي ( الف را به شش ماه حبس محكوم كرده است 0 محكوم عليه نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديد نظرنموده و پرونده پس از اعلام نظر آقاي قاضي صادركننده حكم و ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر تاييد حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
نظر به اين كه صدور حكم به استنادمقررات قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب كه از تاريخ 27/10/1370 لازم الاجراست نسبت به موردي كه تاريخ وقوع جرم قبل از تاريخ مرقوم تعيين گرديده بر خلاف قانون و غيرقابل توجيه است 0اعتراض نتيجتا" واردمي باشد بنابراين حكم تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك نزديكترين محل ارجاع مي شود0
رئيس ... عضومعاون ...

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65

200 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/03/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران