اصلاحيه آئين نامه اجرائي تبصره 16 قانون بودجه سال 1365

شماره 6728 - 1/3/1365

وزارت كشور
نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 4214 مورخ 14/2/65 هيئت وزيران هنگام تايپ عبارت آئين نامه اجرائي تبصره 16 « در سطور دوم و چهارم اشتباهاً » آئين نامه اجرائي بندهاي « الف » و «ب » تبصره 16 و همچنين در بند 5 مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال ده ميليون (10000000) ريال و در بند 14 عبارت « اجاره هزينه » اضافي تايپ شده است لذا خواهشمند است نسبت به اصلاح موارد فوق اقدام فرمايند .
سيد عطاءالله مهاجراني

12016 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1365/03/08 :تاريخ ابلاغ 1365/03/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران