صدور كارت معانيه اتوبوس در يك محل براي دادگاه محل ايجادصلاحيت نمي نمايد


كلاسه پرونده :1112/2397 تاريخ رسيدگي : 17/4/70 شماره دادنامه : 234/2 مرجع رسيدگي شعبه 12 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان ... رئيس و ... عضو معاون 0

خلاصه جريان پرونده :

حسب محتويات پرونده آقاي (الف ) فرزند ... به اتهام جعل كارت معانيه اتوبوس (مخدوش نمودن كارت ) از طرف دادسراي عمومي زاهدان تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره 1396 12/11/69 با توجه به گزارش پاسگاه ژاندارمري مركز و ... اقرار صريح متهم و كشف كارت مخدوش و ساير محتويات پرونده به استناد ماده 26 قانون تعزيرات از دادگاه كيفري دو زاهدان تقاضاي تعيين كيفر متهم گرديده است 0 دادگاه كيفري دو زاهدان به تاريخ 12/2/70 بدون حضور متهم تشكيل و طي دادنامه شماره 70446 بدين خلاصه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت وشايستگي دادگاه كيفري دو گركان صادر نموده است : (با عنايت به اينكه به نظر مي رسد جعل صورت گرفته لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو صادر و اعلام مي گردد0 با وصول پرونده به دادگاه كيفري دو دادگاه مذكور (شعبه دهم ) به موجب دادنامه شماره 57/70 ضمن نفي صلاحيت خود و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري دو زاهدان قرار عدم صلاحيت صادر و نهايتا" با حدوث و تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد 0 پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر صلاحيت دادگاه كيفري دو زاهدان دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با توجه به محتويات پرونده در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي فيمابين دادگاههاي كيفري دو زاهدان و گرگان نظر به اينكه متهم در حوزه زاهدان ... دستگير گرديده و دليلي بر وقوع بزه جعل در گرگان در پرونده در وضع موجود ندارد و صدور كارت در زاهدان ايجاد صلاحيت نمي نمايد و با توجه به راي وحدت رويه هايت عمومي دويان عالي كشور به شماره 547 7/12/69 با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري 2 زاهدان و تاييد نظريه دادگاه كيفري دو گرگان حل اختلاف مي شود0
... رئيس ... عضومعاون

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66

234 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران