تصويبنامه راجع به بيمه حادثه وفوت كاركنان دولت

شماره 94742 /ت 522 ه 26/12/1369

سازمان امور اداري واستخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 19/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و با عنايت به قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود:
دستگاههاي موضوع تصويبنامه شماره 5024/ت 253 مورخ 11/4/67 مي توانند به تشخيص خود كاركنان مشمول تصويبنامه مزبور را با رعايت ضوابط مقرر در آن نزد كليه شركتهاي بيمه ، بيمه حادثه و فوت بهر علت نمايند
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

13419 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1370/01/14 :تاريخ ابلاغ 1369/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران