تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور

شماره 87706/ت 516 ه 22/12/1369

وزارت فرهنگ وآموزش عالي – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
هيات وزييران در جلسه مورخ 12/12/1369 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي ، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وبه استناد ماده 6 قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور مصوب 1365 و بند 7 ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 تصويب نمود:
1- ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور ( موضوع تصويبنامه شماره 69326 مورخ 30/9/1365 ) به شرح زير اصلاح مي گردد:
(( ماده 17- خروج از كشور براي كليه اعضاي هيات علمي و دستياران موضوع قانون در غير از موارد حج وبيماري صعب العلاج و سالانه حداكثر به مدت يكماه براي شركت در مجامع علمي و سمينارها ممنوع مي باشد ))
2- پزشكان مشمول قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيرا پزشكان مصوب 1367 مجازند در صورت موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سالانه حداكثر به مدت يكماه براي شركت در مجامع علمي وسمينارها به خارج از كشور مسافرت نمايند.
معاون اول رئيس جمهور حسن حبيبي

13417 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1370/10/10 :تاريخ ابلاغ 1369/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران