تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره ماده 1 تصويبنامه در مورد عوارض اتوبانها


شماره 123362/ت 445 ه 9/11/1369

وزارت راه و ترابري
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 1/24/2214 مورخ 14/5/1369 وزارت كشور و به استناد تبصره 42 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تصويب نمود:
تبصره ماده 1 تصويبنامه شماره 80578/ت 764 مورخ 17/8/1368 به شرح زير اصلاح مي گردد:
( تبصره - عوارض مقرر در اين ماده شامل كليه خودروهاي دولتي و غير دولتي به استثناي خودورهاي متعلق به شركت واحد اتوبوسراني و وسائل نقليه مسافربري تحت پوشش آن شركت و خودروهاي متعلق به پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ،خواهد بود. )
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

13383 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1369/11/18 :تاريخ ابلاغ 1369/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران