تصويبنامه راجع به پرداخت مابه التفاوت كارمزد دريافتي بانكها از اهالي مناطق زلزله زده و سيل زده

شماره 119560/ت 418ه 23/10/1369

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيات وزيران در جللسه مورخ 16/10/1369 بنا به پيشنهاد مشترك معاون رئيس جمهور در امور اجرائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابه التفاوت كارمزد دريافتي توسط بانكها نسبت به هزينه هاي تامين مالي توسط سيستم بانكي در مورد اعطاي تسهيلات به اهالي مناطق زلزله زده و سيل زده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات وزيران از محل اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق مذكور كه همه ساله در قانون بودجه ساليانه كل كشور منظور مي گردد قابل پرداخت است .
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

13373 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1369/11/04 :تاريخ ابلاغ 1369/10/16 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران